Δήμος Τρικκαίων

Εγγραφή Αδήλωτου

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς αν είναι ανήλικος. Η υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς αν είναι ανήλικος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον Δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
  • Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους
  • Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει.

Συνημμένα Έγγραφα