Δήμος Τρικκαίων

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Σημειώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  • Πρακτικό ορκωμοσίας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, από τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου από τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους)
  • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών από τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα τους και μεταφρασμένo από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής

Συνημμένα Έγγραφα