Δήμος Τρικκαίων

Εγγραφή ομογενών ποντιακής καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

Σημειώσεις

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Διαβατήριο
  • Αδεια Παραμονής ή Κάρτα Ομογενούς
  • Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.

Συνημμένα Έγγραφα