Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών

Δικαιούχοι:

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 44,02€ σε παιδιά μέχρι 16 ετών που ζουν με την οικογένειά τους και στερούνται πατρικής προστασίας λόγω: θανάτου, αναπηρίας (67% και άνω), εισαγωγή του πατέρα σε ειδικό ίδρυμα ψυχικών και διανοητικά πασχόντων ατόμων ή σε θεραπευτήρια, εγκατάλειψης, φυλάκισης πέραν των τριών μηνών, στράτευσης ή παιδιά εκτός γάμου.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για οικογένεια μέχρι τριών μελών το ποσό των 234,78€ το μήνα που αυξάνεται για κάθε επιπλέον μέλος κατά 20,54€ και γενικώς να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας.
 2. Διενέργεια κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό για την οικογενειακή και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του αιτούντος.
 3. Έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε απροστάτευτα παιδιά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία μας.

Σημειώσεις

Επιπλέον, ανάλογα με την αιτία:
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα.
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας του πατέρα (Γνωμάτευση Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το χρονικό διάστημα αναπηρίας).
 • Βεβαίωση νοσηλείας από το ειδικό ίδρυμα ή θεραπευτήριο όταν ο πατέρας νοσηλεύεται για ανίατα ψυχικά νοσήματα ή βαρείες διανοητικές καθυστερήσεις.
 • Διαζευκτήριο με τη σχετική απόφαση Δικαστηρίου επιμέλειας των ανηλίκων ή Απόφαση Δικαστηρίου για λύση του γάμου και την επιμέλεια των παιδιών (σε περίπτωση διάζευξης).
 • Απόφαση Δικαστηρίου για ασφαλιστικά μέτρα και για την επιμέλεια των παιδιών και αντίγραφο αίτησης για αγωγή διαζυγίου (σε περίπτωση διάστασης).
 • Βεβαίωση από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί (με πιθανή ημερομηνία απόλυσης).
 • Βεβαίωση Φυλακών (με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης).
Στην Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, θα δηλώνονται τα εξής:
 • το ποσό διατροφής που καταβάλλει ο υπόχρεος (σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης)
 • ότι το επίδομα θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των παιδιών, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή (οικογενειακή ή οικονομική, αλλαγή τόπου κατοικίας, απουσία στο εξωτερικό κλπ.), δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για επιδότηση των παιδιών σε άλλη υπηρεσία Πρόνοιας και τα συνοικούντα άτομα ονομαστικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.
 • Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος και των παιδιών και Α.Φ.Μ. των παιδιών.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος και των ενηλίκων συνοικούντων (εφόσον υπάρχουν) ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Βεβαίωση από τράπεζα στην οποία θα αναγράφεται η μηνιαία δόση για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία που απέκτησαν με στεγαστικό δάνειο.
 • Απόδειξη ενοικίου και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας θεωρημένο από την Εφορία για τους διαμένοντες σε μισθωμένη κατοικία.
 • Επικυρωμένη κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (του αιτούντος και των ενηλίκων συνοικούντων σε περίπτωση που είναι άνεργοι).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]