Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Κίνησης

Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β) ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Δικαιούχοι:

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 3. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 4. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.
 3. Πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο, από τα ΕΛΤΑ ή μέσω Τραπεζικού λογαριασμού.

Λόγοι διακοπής ή αναστολής:

 1. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος.
 2. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Επιπλέον:

 1. Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (2) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.
 4. Οι υπήκοοι των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ.4017/1959(ΦΕΚ 246, τΑ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, υποχρεούνται να προσκομίζουν άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Σημειώσεις

Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνονται:
 • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
 • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
 • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
 • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
  • Αλλαγή τόπου κατοικίας του επιδοτούμενου.
  • Απουσία του στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο από (4) τέσσερις μήνες.
  • Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία, ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]