Δήμος Τρικκαίων

Μεταδημότευση

Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του να γίνει δημότης σε όποιον Δήμο έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον.

Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με τις  Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  των δυο τελευταίων ετών όπου δηλώνεται ως τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

  • του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου
  • των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο,
  • του ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.

Η μεταδημότευση γίνεται με πράξη του Δημάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων μεταδημοτεύσεως.

Η πράξη του Δημάρχου, περί μεταδημοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρίσεώς της στο δημοτολόγιο εκτελεστή.

Η απόκτηση νέας δημοτικότητας Δήμου συνεπάγεται την απώλεια της προηγούμενης δημοτικότητας.

Τα ανήλικα τέκνα ακολουθούν τη δημοτικότητα του πατέρα εκτός εάν υπήρξε από τη γέννησή τους  προσδιορισμός   ώστε να ακολουθήσουν  τη δημοτικότητα της μητέρας.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σκρέκα Πολυτίμη 2431351160 [email protected]