Δήμος Τρικκαίων

Προκήρυξη για ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Τρικάλων

23 Μαρτίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΦΑ
Τηλ.: 2431063243
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 12509

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2 20161228-PROTYPO_ERGON_KATO_TON_ORION ΤΡΟΠ

3 Τεχνική περιγραφή

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεωνNEW

6.ΣΑΥ

7. Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

8Τιμολογιο

9 ΦΑΥ

10 20161125-ΤΕΥΔ_v1 0 ΣΟΦΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ