Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1 Ιούλιος 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ