Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

27 Δεκεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ(PDF)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1_31_1_24