Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

29 Δεκεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΗΤΡΩΟ

espd-request-v2

3 1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών