Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

28 Δεκεμβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α),η προμήθεια μηχανημάτων έργων, οχημάτων και συνοδευτικού υλικού του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι και από Ιδίους Πόρους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 274.145,16 Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 7)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 8)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΟΜΑΔΑ 10)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ _2