Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απεντόμωση, μυοκτονία & φιδοαπώθησης

4 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών & υπηρεσιών του Δήμου, για ένα (1) έτος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Τρίκαλα, 4/9/2017
Αριθ. Πρωτ.: 45380

1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μ Ε Λ Ε Τ Η Εργασίες Απεντόμωσης , Μυοκτονίας και φιδοαπώθησης CPV: 90 92 10 00 – 9 [Υπηρεσίες Απολύμανσης & Εξολόθρευσης]
Προϋπολογισμός
Αξία χωρίς ΦΠΑ
5.000,00
Φ.Π.Α. 24%
1.200,00
Αξία με ΦΠΑ
6.200,00
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες «Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Φιδοαπώθησης δημοτικών κτιρίων και χώρων».
Αναλυτικά οι εφαρμογές θα γίνουν στους χώρους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η., των λοιπών δομών και των δημοτικών κτιρίων και χώρων του Δήμου Τρικκαίων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Οι εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν σε χώρους, όπου απαιτείται υψηλή στάθμη υγιεινής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ κ.λ.π., καθώς και σε χώρους, όπου θα παρουσιαστεί ιδιαίτερο πρόβλημα.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, και Φιδοαπώθησης θα γίνει με σύγχρονες μεθόδους, που θα εφαρμόζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα χρησιμοποιούν φάρμακα, συσκευές και αναλώσιμα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναλυτικότερα προβλέπονται:
 Εντόπιση προβλήματος και εφαρμογές σε δημοτικά κτίρια και χώρους, ανάλογα με το είδος του προβλήματος.
 Εντόπιση προβλήματος και εφαρμογές μυοκτονίας με τοποθέτηση δολωματικών σταθμών με κλειδί ασφαλείας σε χώρους, όπου το πρόβλημα είναι έντονο και υπάρχου κυρίως παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν θα έρθουν σε επαφή με το φάρμακο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) εκτός του ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6662.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 και 2018 αντίστοιχα.
—–Η ανάθεση θα γίνει έως του ποσού των 6.200,00 €——
1. Εργασίες
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι οι εργασίες:
 Εντομοκτονία (κατσαρίδες, μύγες, μυρμήγκια, αράχνες, σκορπιούς, ψύλλους, κοριούς κ.λ.π.):
Η καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων θα πραγματοποιείται με υπολειμματικό ψεκασμό με τη χρήση αντλίας χαμηλής πίεσης σε όλους τους χώρους εφαρμογής, όπως αναφέρονται παρακάτω, με ειδικά εντομοκτόνα σκευάσματα. Τα σκευάσματα θα είναι άοσμα, ασφαλή για κατοικημένους χώρους και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η καταπολέμηση των ιτπάμενων εντόμων θα γίνεται ψε ψεκασμό ή με τοποθέτηση ειδικού εντομοκτόνου στα τζάμια των παραθύρων.
 Μυοκτονία
Η αντιμετώπιση των τρωκτικών θα γίνει με δολωματικούς σταθμούς με τρόπο , που πληροί όλα τα κριτήρια ασφαλείας και συμπληρωματικά με χρήση ειδικών ακίνδυνων παγίδων σύλληψης με κολλώδη επιφάνεια, όπου παραστεί ανάγκη, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. Τα σκευάσματα, που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο αριθμός και η θέση των δολωματικών σταθμών θα διαπιστώνεται με επιτόπιο έλεγχο στα κτίρια, όπου υπάρχει πρόβλημα.
Τα σκευάσματα μυοκτονίας, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι τελευταίας γενιάς αντιπηκτικά, τα οποία προκαλούν στο τελικό στάδιο δράσης τους μουμιοποίηση, χωρίς ανεπιθύμητες οσμές και σαφώς θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Φιδοαπώθηση
Η εφαρμογή θα γίνει περιμετρικά σε στεγασμένους χώρους, τους οποίους θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Τα σκευάσματα θα είναι σε κοκκώδη μορφή, δεν θα επηρεάζονται από την υγρασία ή τη βροχή, θα έχουν προληπτική δράση (θα εμποδίζουν την είσοδο των ερπετών σε ένα χώρο) και κατασταλτική δράση (θα απομακρύνουν τα ευρισκόμενα εντός του χώρου ερπετά) η οποία θα αρχίζει αμέσως μετά την εφαρμογή, θα έχει διάρκεια 2 μηνών (κατά περίπτωση) και δεν θα είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο ή άλλα ζώα.
3
2. Χώροι εφαρμογών – Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα
Οι προβλεπόμενοι χώροι, στους οποίους θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Μικροβιοκτονίας & Φιδοαπώθησης, όσες φορές απαιτηθεί, ανάλογα με το είδος του προβλήματος, είναι οι ακόλουθοι: Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Οδός – Αριθμός ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
1
Δημαρχείο Τρικάλων
Ασκληπιού 18 – Τρίκαλα
Απεντόμωση Ερπόντων
2 ΜΑΪΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μυοκτονία
2 2 Αποθήκες Δήμου Σταθμός Απεντόμωση 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Μυοκτονία 4
3
Μύλος Ματσόπουλου
Αγία Μονή
Μυοκτονία 8
ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 Δημοτικό Φυτώριο Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση 2 ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ Μυοκτονία 2 Φιδοαπώθηση 3 ΆΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 5 – Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Ιακωβάκη 5 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ – Δ/νση Κοιν. Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 6 Γραφεία Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ Συνεργείο Οχημάτων Μυοκτονία 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Χώρος στάθμευσης Οχημάτων Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 7 Δημοτικό Ωδείο Βύρωνος 32 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 8 Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαριβάλδη 8 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 9 Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (ΦΡΟΥΡΙΟ) Στρ. Σαράφη (ΦΡΟΥΡΙΟ) Απεντόμωση 2 Μία εβδομάδα πριν την 1η εκδήλωση και επανάληψη σε 15 ημέρες Φιδοαπώθηση 2 10 Δημοτικό Κουκλοθέατρο Στρατόπεδο Παπαστάθη Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Καποδιστρίου Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 12 Δημοτική Πινακοθήκη Στρ. Σαράφη Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 12 Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 14 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΜΑΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 15 Αθλητικό Κέντρο Μπάρας Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 16 Αθλητικό Κέντρο Πυργετού Συνοικισμός Πυργετού Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 17 Κολυμβητήριο Εθνική Οδός Τρικάλων- Ιωαννίνων Απεντόμωση 1 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μυοκτονία 1 Φιδοαπώθηση 3 ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ περιμετρικά της εξωτερικής πισίνας και του κτιρίου Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 18 Α΄ Σκουφά 3 Περιοχή Δικαστηρίων Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΠΑΣΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 19 Β΄ Πάρ. Καλαμπάκας Όπισθεν 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 20 Γ΄ Διογένους 11- Αγία Μονή Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 21 Δ΄ Παλαιολόγου 24 Μπάρα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2
4
22 ΣΤ΄ Εργατ. Κατοικίες Πύργου Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 23 Ζ΄ Μυροφύλλου 10 Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 Φιδοαπώθηση 2 24 Παλαιοπύργου Παλαιόπυργος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25 Ριζώματος Ρίζωμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 26 Μεγαλοχωρίου Μεγαλοχώρι Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 27 Φαλώρειας Διαλεκτό Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 28 Καλυβίων Μεγάλα Καλύβια Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 29 Βρεφικός Σταθμός «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Διογένους 11 Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 30 Βρεφικός Σταθμός “ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ” Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 31 Παιδικός Σταθμός «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινό Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 32 Παιδικός Σταθμός «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» Πρίνος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 Φιδοαπώθηση 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ 33 ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ Μαρτύρων & 5ου Συντάγματος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΠΑΣΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 34 ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ Πάρ. Καλαμπάκας όπισθ 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 35 ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ Πλ. Πούλιου έναντι Σιδηρ. Σταθμού Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 36 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ν.Πλαστήρα & Αργοναυτών Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37 ΚΗΦΗ Η «ΤΡΙΚΚΗ» Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 Φιδοαπώθηση 2 38 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων Κηπάκι Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 39 Κοινωνικό Παντοπωλείο Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ Κ.Α.Π.Η. 40 Α΄ ΚΑΠΗ Ομήρου 6 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 41 Β΄ ΚΑΠΗ Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 Φιδοαπώθηση 1 42 Γ΄ ΚΑΠΗ Πάρκο Ματσόπουλου Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 43 Δ΄ ΚΑΠΗ Δεληλίγκα 13 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 44 Ε΄ ΚΑΠΗ Θεοδοσοπούλου 18 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 45 ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Καλαμπάκας 28 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1
Οι εργασίες θα γίνουν με ανάλογες εφαρμογές, όσες φορές απαιτηθεί
και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.
Εκτός από τους παραπάνω χώρους, θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές, όπου κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, και σε χώρους, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κατάσταση και επίσης σε νέους χώρους, που θα εγκατασταθούν υπηρεσίες του Δήμου, κ.λ.π.
5
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η υπηρεσία κάθε φορά καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ο αριθμός των οποίων δε μπορεί να προβλεφθεί. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να μην προδιαγραφούν συγκεκριμένες σε αριθμό εφαρμογές , ανά είδος εργασίας, αλλά η παροχή αυτών να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης, επί των οποίων ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Οδός – Αριθμός ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1
Δημαρχείο Τρικάλων
Ασκληπιού 18 – Τρίκαλα
Απεντόμωση Ερπόντων
2 ΜΑΪΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
37,50
Μυοκτονία
2
18,75 2 Αποθήκες Δήμου Σταθμός Απεντόμωση 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 31,25 Μυοκτονία 4 31,25
3
Μύλος Ματσόπουλου
Αγία Μονή
Μυοκτονία 8
ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
50,00 4 Δημοτικό Φυτώριο Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση 2 ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 18,75 Μυοκτονία 2 12,50 Φιδοαπώθηση 3 ΆΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 190,00 5 Γραφεία Δ/νσης: Ιακωβάκη 5 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 50,00 – Τεχν. Υπηρεσιών & – Κοιν. Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 0,00 6 Γραφεία Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 31,25 Συνεργείο Οχημάτων Μυοκτονία 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 50,00 Χώρος στάθμευσης Οχημάτων Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 0,00 7 Δημοτικό Ωδείο Βύρωνος 32 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 8 Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαριβάλδη 8 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 9 Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (ΦΡΟΥΡΙΟ) Στρ. Σαράφη (ΦΡΟΥΡΙΟ) Απεντόμωση 2 Μία εβδομάδα πριν την 1η εκδήλωση και επανάληψη σε 15 ημέρες 75,00 Φιδοαπώθηση 2 62,50 10 Δημοτικό Κουκλοθέατρο Στρατόπεδο Παπαστάθη Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 11 Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Καποδιστρίου Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 12 Δημοτική Πινακοθήκη Στρ. Σαράφη Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 12 Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 14 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΜΑΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25,00 15 Αθλητικό Κέντρο Μπάρας Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 16 Αθλητικό Κέντρο Πυργετού Συνοικισμός Πυργετού Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 17 Κολυμβητήριο Εθνική Οδός Τρικάλων- Ιωαννίνων Απεντόμωση 1 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 25,00 Μυοκτονία 1 25,00 Φιδοαπώθηση 3 ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ περιμετρικά της εξωτερικής πισίνας και του κτιρίου 112,50 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00
6
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 0,00 18 Α΄ Σκουφά 3 Περιοχή Δικαστηρίων Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΠΑΣΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 25,00 19 Β΄ Πάρ. Καλαμπάκας Όπισθεν 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 20 Γ΄ Διογένους 11- Αγία Μονή Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 21 Δ΄ Παλαιολόγου 24 Μπάρα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 22 ΣΤ΄ Εργατ. Κατοικίες Πύργου Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 23 Ζ΄ Μυροφύλλου 10 Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 Φιδοαπώθηση 2 25,00 24 Παλαιοπύργου Παλαιόπυργος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 25 Ριζώματος Ρίζωμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 26 Μεγαλοχωρίου Μεγαλοχώρι Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 27 Φαλώρειας Διαλεκτό Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 28 Καλυβίων Μεγάλα Καλύβια Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 29 Βρεφικός Σταθμός «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Διογένους 11 Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 30 Βρεφικός Σταθμός “ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ” Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 31 Παιδικός Σταθμός «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινό Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 32 Παιδικός Σταθμός «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» Πρίνος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 37,50 Φιδοαπώθηση 2 37,50 ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ 0,00 33 ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ Μαρτύρων & 5ου Συντάγματος Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 ΠΑΣΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 25,00 34 ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ Πάρ. Καλαμπάκας όπισθ 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 35 ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ Πλ. Πούλιου έναντι Σιδηρ. Σταθμού Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 36 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ν.Πλαστήρα & Αργοναυτών Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 37 ΚΗΦΗ Η «ΤΡΙΚΚΗ» Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 31,25 Φιδοαπώθηση 2 18,75 38 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων Κηπάκι Απεντόμωση & Μυοκτονία 2 25,00 39 Κοινωνικό Παντοπωλείο Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 25,00 Κ.Α.Π.Η. 0,00 40 Α΄ ΚΑΠΗ Ομήρου 6 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 31,25 41 Β΄ ΚΑΠΗ Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 31,25 Φιδοαπώθηση 1 25,00 42 Γ΄ ΚΑΠΗ Πάρκο Ματσόπουλου Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 31,25 43 Δ΄ ΚΑΠΗ Δεληλίγκα 13 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 31,25 44 Ε΄ ΚΑΠΗ Θεοδοσοπούλου 18 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 31,25 45 ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Καλαμπάκας 28 Απεντόμωση & Μυοκτονία 1 31,25  Απεντόμωση ιπταμένων (μύγα) Σε οποιοδήποτε χώρο παραστεί ανάγκη Ανά εφαρμογή 37,50  Δολωματικός Σταθμός με κλειδί ασφαλείας (τεμάχιο) Κωδ. 14.03.01.0001 10,00  Παγίδα σύλληψης με κολλώδη επιφάνεια για εσωτερική χρήση (τεμάχιο) Κωδ. 14.03.01.0002 12,50
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Η συντάξασα Tσιτσικά Σοφία ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Η Προϊσταμένη Τμήματος Ευθυμίου Παναγιώτα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σιακαβάρας Ιωάννης
7
3. Συγγραφή υποχρεώσεων συμμετέχοντα και αναδόχου
Υποχρεώσεις συμμετέχοντα
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στο Δήμο, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την οικονομική τους προσφορά τα παρακάτω:
1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την εγγραφή και το ειδικό επάγγελμά τους.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της μελέτης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι η επιχείρηση διαθέτει επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνοι, χημικοί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας) και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία που μπορούν να δώσουν άμεσες και δραστικές λύσεις στα προβλήματα του είδους.
5. Κατάλογο των σκευασμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν, με συνημμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά MSDS και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για κάθε είδος εργασίας (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα 1. «Είδη Υπηρεσιών»).
6. Πιστοποιητικό ISO 9001 : 2008 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) .
7. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας, να παίρνει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.».
2. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εφαρμογές, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια, που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου σε ξένη ιδιοκτησία, σε εργασίες σε χώρους του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο.
3. Οι εργασίες θα γίνονται με προσοχή, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα για τους υπαλλήλους, τους μαθητές ή τους δημότες να έρθουν σε επαφή με τα φάρμακα. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το είδος της εφαρμογής (π.χ. ψεκασμοί) θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε χρονικές στιγμές «νεκρές» (π.χ. Σαββατοκύριακα) και ο χώρος θα παραμένει κλειστός για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, κατόπιν συνεννοήσεως με τα αρμόδια όργανα.
4. Ο ανάδοχος, μετά την εφαρμογή θα προσκομίζει στην υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων τα παρακάτω:
α) Πιστοποιητικό εργασιών, που θα αναφέρει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν, υπογεγραμμένο από την ανάδοχη εταιρεία και το οποίο θα παραμένει αρχείο στον εκάστοτε χώρο εφαρμογής (Δομή ή υπηρεσία του Δήμου).
β) Εντολή Εκτέλεσης Εργασιών, υπογεγραμμένη από την ανάδοχη εταιρεία και τον υπεύθυνο του χώρου εφαρμογής. Η Εντολή μαζί με το τιμολόγιο θα παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος, που καλύπτεται από τη σύμβαση, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από την προηγούμενη εφαρμογή, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει, με δικά της έξοδα, την επιπλέον επέμβαση για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Επίσης όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δε εργασίες σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και να μην επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών
Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.
Η περάτωση των εργασιών θα γίνεται εντός πέντε (05) ημερών από την Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου.
8
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται τμηματικά, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Ποινικές ρήτρες – Ανωτέρα Βία Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/12016. Ο Πάροχος Υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα.
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
9
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Τρόπος πληρωμής
Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά και σύμφωνα με την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος, που αφορά η πληρωμή και θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ.
Επίλυση διαφορών
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Η συντάξασα Tσιτσικά Σοφία ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Η Προϊσταμένη Τμήματος Ευθυμίου Παναγιώτα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Τρίκαλα, 17/8/2017 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σιακαβάρας Ιωάννης
10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
«Εργασίες Απεντόμωσης, Μυοκτονίας,
και φιδοαπώθησης
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΤΤΡΡΙΙΚΚΚΚΑΑΙΙΩΩΝΝ
Δ/νση Οικον. Υπηρεσίας
Τμήμα Προμηθειών
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης)
Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Προϋπολ.:
5.000,00 € (εκτός του Φ.Π.Α.)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:
Προς:
Δήμο Τρικκαίων
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας με τις ακόλουθες τιμές, που θα προκύψουν μετά την προσφερόμενη έκπτωση. Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Οδός – Αριθμός ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
Δημαρχείο Τρικάλων
Ασκληπιού 18 – Τρίκαλα
Απεντόμωση Ερπόντων
Μυοκτονία 2 Αποθήκες Δήμου Σταθμός Απεντόμωση Μυοκτονία 3 Μύλος Ματσόπουλου Αγία Μονή Μυοκτονία 4 Δημοτικό Φυτώριο Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση Μυοκτονία Φιδοαπώθηση 5 Γραφεία Δ/νσης: Ιακωβάκη 5 Απεντόμωση & Μυοκτονία – Τεχν. Υπηρεσιών & – Κοιν. Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 6 Γραφεία Κηπάκι Σαραγίων Απεντόμωση Συνεργείο Οχημάτων Μυοκτονία Χώρος στάθμευσης Οχημάτων Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 7 Δημοτικό Ωδείο Βύρωνος 32 Απεντόμωση & Μυοκτονία 8 Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαριβάλδη 8 Απεντόμωση & Μυοκτονία 9 Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (ΦΡΟΥΡΙΟ) Στρ. Σαράφη (ΦΡΟΥΡΙΟ) Απεντόμωση Φιδοαπώθηση 10 Δημοτικό Κουκλοθέατρο Στρατόπεδο Παπαστάθη Απεντόμωση & Μυοκτονία 11 Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Καποδιστρίου Απεντόμωση & Μυοκτονία 12 Δημοτική Πινακοθήκη Στρ. Σαράφη Απεντόμωση & Μυοκτονία 12 Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 14 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδου τέρμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 15 Αθλητικό Κέντρο Μπάρας Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων Απεντόμωση & Μυοκτονία 16 Αθλητικό Κέντρο Πυργετού Συνοικισμός Πυργετού Απεντόμωση & Μυοκτονία 17 Κολυμβητήριο Εθνική Οδός Τρικάλων- Ιωαννίνων Απεντόμωση
11
Μυοκτονία Φιδοαπώθηση Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 18 Α΄ Σκουφά 3 Περιοχή Δικαστηρίων Απεντόμωση & Μυοκτονία 19 Β΄ Πάρ. Καλαμπάκας Όπισθεν 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 20 Γ΄ Διογένους 11- γία Μονή Απεντόμωση & Μυοκτονία 21 Δ΄ Παλαιολόγου 24 Μπάρα Απεντόμωση & Μυοκτονία 22 ΣΤ΄ Εργατ. Κατοικίες Πύργου Απεντόμωση & Μυοκτονία 23 Ζ΄ Μυροφύλλου 10 Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία Φιδοαπώθηση 24 Παλαιοπύργου Παλαιόπυργος Απεντόμωση & Μυοκτονία 25 Ριζώματος Ρίζωμα Απεντόμωση & Μυοκτονία 26 Μεγαλοχωρίου Μεγαλοχώρι Απεντόμωση & Μυοκτονία 27 Φαλώρειας Διαλεκτό Απεντόμωση & Μυοκτονία 28 Καλυβίων Μεγάλα Καλύβια Απεντόμωση & Μυοκτονία 29 Βρεφικός Σταθμός «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Διογένους 11 Απεντόμωση & Μυοκτονία 30 Βρεφικός Σταθμός “ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ” Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία 31 Παιδικός Σταθμός «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινό Απεντόμωση & Μυοκτονία 32 Παιδικός Σταθμός «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» Πρίνος Απεντόμωση & Μυοκτονία Φιδοαπώθηση ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ 33 ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ Μαρτύρων & 5ου Συντάγματος Απεντόμωση & Μυοκτονία 34 ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ Πάρ. Καλαμπάκας όπισθ 5ου Γυμν. Απεντόμωση & Μυοκτονία 35 ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ Πλ. Πούλιου έναντι Σιδηρ. Σταθμού Απεντόμωση & Μυοκτονία 36 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ν.Πλαστήρα & Αργοναυτών Απεντόμωση & Μυοκτονία 37 ΚΗΦΗ Η «ΤΡΙΚΚΗ» Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία Φιδοαπώθηση 38 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων Κηπάκι Απεντόμωση & Μυοκτονία 39 Κοινωνικό Παντοπωλείο Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία Κ.Α.Π.Η. 40 Α΄ ΚΑΠΗ Ομήρου 6 Απεντόμωση & Μυοκτονία 41 Β΄ ΚΑΠΗ Σεισμόπληκτα Απεντόμωση & Μυοκτονία Φιδοαπώθηση 42 Γ΄ ΚΑΠΗ Πάρκο Ματσόπουλου Απεντόμωση & Μυοκτονία 43 Δ΄ ΚΑΠΗ Δεληλίγκα 13 Απεντόμωση & Μυοκτονία 44 Ε΄ ΚΑΠΗ Θεοδοσοπούλου 18 Απεντόμωση & Μυοκτονία 45 ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Καλαμπάκας 28 Απεντόμωση & Μυοκτονία  Απεντόμωση ιπταμένων (μύγα) Σε οποιοδήποτε χώρο παραστεί ανάγκη  Δολωματικός Σταθμός με κλειδί ασφαλείας  Παγίδα σύλληψης με κολλώδη επιφάνεια για εσωτερική χρήση
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών της μελέτης χωρίς ΦΠΑ:
Τρίκαλα _________________
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)