Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

8 Μαρτίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 7.478,40 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 24313 51205 – 203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 8/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12368

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 7.478,40 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της εργασίας σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
  2. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι

δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη του Δήμου, μέχρι και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 11,00 π.μ. οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος όροφος ή να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Τρικκαίων/Πρωτόκολλο – Για το Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη της αποσφράγισης, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 2431 3 51205, 3, e-mail: [email protected]

Για τυχόν διευκρινήσεις επί της Τεχνικής Μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη υπάλληλο του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας κ. Μαρία Μοσχοπούλου, στο τηλ. 2431 3 53555.

Η τεχνική μελέτη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στη διαδρομή: http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο παραπάνω αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ