Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

24 Μαρτίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη προμήθεια έντυπου υλικού. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15.000 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλ.: 24313-51213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 24/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 14934

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΈΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95.
2. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι
δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου, μέχρι και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016
και ώρα 15:00 μεσημβρινή οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στο Δήμο
Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος όροφος, υπεύθυνη κ. Μαρίκα Εξάρχου, τηλ.
24313-51213, e-mail: [email protected].
Οι τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.trikalacity.gr/prokirikseis.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο παραπάνω έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ