Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

25 Απριλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείου για τη μεταφορά της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 24313 51205 - 203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20434

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στη «ΜΙΣΘΩΣΗ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ» για την μεταφορά της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων στο Ναύπλιο, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης  1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της εργασίας σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
  2. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι

δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη του Δήμου, μέχρι και την  Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 10,00 π.μ. οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος όροφος  ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Τρικκαίων/Πρωτόκολλο – Για το Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη της αποσφράγισης,  υπεύθυνη  κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 2431 3 51205, 3,  e-mail: [email protected]

Για τυχόν διευκρινίσεις επί της Τεχνικής Μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού κ. Ελένη Τσέλιου,  στο τηλ. 2431 3 53568.

Η τεχνική μελέτη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στη διαδρομή: http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

 

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο παραπάνω αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

Με Εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος Τρικκαίων

 

Χρυσάνθη Γάλλου-Δαλκαφούκη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ