Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

19 Ιουλίου 2016
Ο Δήμοσ Τρικκαίων είναι Δικαιοφχοσ τησ ενταγμζνησ Πράξησ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 19/7/2016
Αριθ. Πρωτ.: 36717

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ