Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1 Δεκεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022