Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών & Μελετητών Δ.Έ. στους καταλόγους του άρθρου 118

2 Μαΐου 2017
Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τ. Δ/νση: Ιακωβάκη 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Τηλ.: 2431063229
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 16902

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                                  Τρίκαλα, 2-5-2017  

                                                                                                                                 Αρ.πρωτ.    19602                                   

Ταχ. Δ/νση: Aπ. Ιακωβάκη 5

Ταχ. Κώδικας: 42132

Πληρ: Ευαγγελία Γιαννούλα

Τηλ.: 2431063229

Fax:  2431063212

Email:[email protected]

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Απ. Ιακωβάκη 5, Β’ όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

 

Συνημμένα:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένων
  2. Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων Έργων
  3. Πίνακας Κατηγοριών Μελετών
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
 Δημήτρης   Παπαστεργίου
 
 
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ