Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης

24 Απριλίου 2017
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις & δημότες του Δήμου Τρικκαίων να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Αναλυτικά:

                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Τρίκαλα,      24-4-2017

Ν Ο Μ Ο Σ      Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν                                          Αριθμ.Πρωτ. 18337             

Δ Η Μ Ο Σ    Τ Ρ Ι Κ Κ Α Ι Ω Ν

***************************

Πληροφορίες : Β.Χαλιμούρδα        

Ταχ. Δ/νση      : Ασκληπιού 18

T.K.                 : 42131

Τηλέφωνο       : 2431 3  51204

Fax                  : 2431 0 35956

Εmail             :  [email protected]

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Το άρθρο 3 του Κανονισμού της Δημοτικής    Επιτροπής   Διαβούλευσης
  3. Το γεγονός ότι  η  θητεία   της   Δημοτικής    Επιτροπής   Διαβούλευσης   που συγκροτήθηκε με την αριθ. 456/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων έχει λήξει

 

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις & δημότες του Δήμου Τρικκαίων να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους  για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης .

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων νέων

και από δημότες.

Οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί και αφετέρου να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

α)  Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί  για  θέματα  γενικότερου  τοπικού  ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.

γ)   Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 

Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι   υποψηφιότητες   υποβάλλονται   εγγράφως   στη   γραμματεία    της    Επιτροπής Διαβούλευσης  μέχρι και την Παρασκευή 5-5-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων.

Οι υποψηφιότητες των συλλογικοτήτων (φορέων, συλλόγων ,οργανώσεων κ.α.) που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υποβάλλονται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεών τους, με την οποία ορίζονται  ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος .

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-εφόσον υπάρχει) .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες & για την παραλαβή έντυπης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη γραμματέα της Επιτροπής  Χαλιμούρδα Βασιλική, τηλ. 2431 3 51204 .

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

 

   ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ