Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία ωφελουμένων σίτισης ΚΗΦΗ

22 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Β’ της υπ’ αριθμ. 16685/10-5-2018 αρχικής Διακήρυξης. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2019 και συγκεκριμένα της Ομάδας Β.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 40319

40319_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_MEΛΕΤΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ