Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση σε δημότες για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

4 Οκτωβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Τρίκαλα,      3-10-2019

Ν Ο Μ Ο Σ      Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν                                          Αριθμ.Πρωτ.34477             

Δ Η Μ Ο Σ    Τ Ρ Ι Κ Κ Α Ι Ω Ν

***************************

Πληροφορίες : Β.Χαλιμούρδα        

Ταχ. Δ/νση      : Ασκληπιού 18

T.K.                 : 42131

Τηλέφωνο       : 2431 3  51204

Fax                  : 2431 0 35956

Ε-mail             :  [email protected]

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

   Καλεί τους δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρεί ο Δήμος Τρικκαίων.

 

Στον εν λόγω κατάλογο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων των αναφερόμενων φορέων στο άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (περιπτώσεων α΄ έως θ΄), οι οποίοι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

α)  Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί  για  θέματα  γενικότερου  τοπικού  ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.

γ)   Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού  δημοψηφίσματος.

στ)  Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

 

Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι   αιτήσεις εγγραφής   υποβάλλονται   στη   γραμματεία    της    Επιτροπής Διαβούλευσης  μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων.

    Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-εφόσον υπάρχει) .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες & για την παραλαβή έντυπης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη γραμματέα της Επιτροπής  Χαλιμούρδα Βασιλική, τηλ. 2431 3 51204 .

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ