Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση σε φορείς και δημότες για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Τρικκαίων

4 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σε δημότες, φορείς, συλλόγους & οργανώσεις του Δήμου Τρικκαίων, απευθύνει η δημοτική αρχή, για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η συμμετοχή γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση στη  γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων νέων

και από δημότες.

Οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί και αφετέρου να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων των αναφερόμενων φορέων στο άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (περιπτώσεων α΄ έως θ΄), οι οποίοι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Οι  υποψηφιότητες των φορέων και οι αιτήσεις των δημοτών υποβάλλονται  εγγράφως  στη  γραμματεία  της  Επιτροπής Διαβούλευσης μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων.

Οι υποψηφιότητες των συλλογικοτήτων (φορέων, συλλόγων ,οργανώσεων κ.α.) που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υποβάλλονται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεών τους, με την οποία ορίζονται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος .

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-εφόσον υπάρχει) .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες & για την παραλαβή έντυπης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη γραμματέα της Επιτροπής κ. Βασιλική Χαλιμούρδα, τηλ. 2431 3 51204 .

Από το γραφείο Τύπου