Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων σε εργολήπτες και μελετητές

25 Ιανουαρίου 2019
Για ένταξη στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχων

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί στους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, ότι μπορούν για το επόμενο εικοσαήμερο να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στους νέους καταλόγους επιλογής με κλήρωση για έργα – μελέτες.

Πρόκειται για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να  συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Απ. Ιακωβάκη 5, Β’ όροφος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στην ενότητα «Προκηρύξεις» είναι αναρτημένα συνημμένως τα έγραφα:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένων
  2. Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων Έργων
  3. Πίνακας Κατηγοριών Μελετών

 

Από το γραφείο Τύπου