Δήμος Τρικκαίων

Προσωρινά αποτελέσματα για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων

1 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τρικκαίων με την ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2020. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από 1/9/2020 έως και 2/9/2020.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]