Δήμος Τρικκαίων

Ρύθμιση οφειλών με 100 δόσεις στον Δήμο Τρικκαίων

30 Μαΐου 2019

 

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Τρικκαίων μέχρι και 100 δόσεις, προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4611/2019. Πρόκειται για ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι και 16 Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 16 Ιουλίου 2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον νόμο:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή μέχρι και 16 Ιουλίου 2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
1)  Εφάπαξ καταβολή οφειλής (εξόφληση) 100%
2)  2 έως 24 ισόποσες δόσεις 80%
3)  25 έως 48 ισόποσες δόσεις 70%
4)  49 έως 72 ισόποσες δόσεις 60%
5) 73 έως 100 ισόποσες δόσεις 50%

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135.

 

Από το γραφείο Τύπου