Δήμος Τρικκαίων

Σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων και την ισότιμη κατανομή του χρόνου ο Δήμος Τρικκαίων.

26 Ιουνίου 2024

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Time4All”: προώθηση των πολιτικών για το χρόνο μεταξύ πολιτών και πόλεων” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.  Το έργο στο οποίο, στο οποίο συμμετέχει και το «Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων – Αυτοδιοικήσεων για τις Πολιτικές για το Χρόνο»  ( Local and Regional Governments Time Network ), στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών για τον χρόνο και στη διασφάλιση της αναγνώρισης του δικαιώματος στο χρόνο ως δικαίωμα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Στο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι ( Δήμοι, Οργανισμοί, Μητροπόλεις και Περιφέρειες )  από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα ( ο δήμος Τρικκαίων είναι ο μοναδικός δήμος που συμμετέχει από την Ελλάδα).

Βασικές Ομάδες Στόχοι ( Target Groups ) του Προγράμματος Time4All είναι ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι, καθώς σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα στις γυναίκες παρατηρούνται ανισότητες στην ποσοτική και ποιοτική διαχείριση του χρόνου τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Τρικκαίων συμμετείχε σε διακρατική συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 13&14 Ιουνίου 2024 στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης παρουσιάστηκαν ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και πολιτικές που έχουν ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στη διαχείριση του χρόνου και τη σχέση τους με τις ανισότητες των φύλων. Ομοίως, κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης  τέθηκαν ζητήματα Μέριμνας και υποδομών από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου για την επίτευξη ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης του χρόνου υπέρ όλων των πολιτών, ζητήματα ευέλικτων μορφών απασχόλησης ( π.χ τηλεργασία) καθώς  και αυξημένης χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο μια βιώσιμη πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου Τρικκαίων συμμετείχαν στη στην ως άνω ευρωπαϊκή διοργάνωση η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων κα Δήμητρα Νάτσινα και η Αν. Προϊσταμένη του  Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών &Δημόσιας Υγείας κα Βέρα Ντάκου, οι οποίες παρουσίασαν δράσεις και υπηρεσίες του Δήμου στον τομέα καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων και υποστήριξης των γυναικών, τονίζοντας την αναγκαιότητα ανταλλαγής καλών  πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την ενίσχυση της ισότητας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των γυναικών, στο δικαίωμα ισότιμης χρήσης του χρόνου.