Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καθαριότητα)

20 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.653/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:Ψ4ΥΥΩΗ9-ΛΔ3), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα. Continue Reading Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καθαριότητα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 44777

ATT00013