Δήμος Τρικκαίων

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

17 Απριλίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.243/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΟΒΥΩΗ9-Ε5Θ), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΝΑ (1) άτομο, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 17/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 11417

ATT00013