Δήμος Τρικκαίων

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Πολιτική Προστασία)

20 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.746/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΩΓΖΩΗ9-Ο32), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΑ (3) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 44779

ATT00016