Δήμος Τρικκαίων

Σύσκεψη για την οδό Τρικάλων - Άρτας

22 Οκτωβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1975 στο Δημαρχείο υπό την προεδρία του Δημάρχου Κ. Παπαστεργίου πρωτοβουλία αυτού για ευρύτατη σύσκεψη εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών & λοιπών συλλόγων και σωματείων της πόλεως κατά την οποία εγένοντο διάφοροι συζητήσεις και προτάσεις διά την προώθηση των εργασιών της αποπερατώσεως της εθνικής οδού Τρικάλων — Άρτας.

Η σύσκεψη είχε σαν αντικείμενο την κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων διά την άσκηση πιέσεως παρά το υπουργείο Συντονισμού διά να γίνει αποδεκτή η εισήγηση του υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εντάξεως εις το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την αποπεράτωση της εθνικής οδού Τρικάλων — Άρτας.

Εν αρχή ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι η σημερινή συνεδρίαση έγινε κατόπιν προσκλήσεως σωματείων των Αθηνών διά το Θέμα της οδού Τρικάλων — Άρτας την οποία πρότεινε με ευμενή εισήγηση το υπουργείο Δημοσίων Έργων προς το υπουργείο Συντονισμού το όποιο θα λάβει τελική απόφαση, περί εντάξεως του εις το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ανέλυσε το πως έχει το θέμα και ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται όπως μη ματαιωθεί η εκτέλεση του έργου αυτού και γιατί πρέπει να γίνουν παραστάσεις στο υπουργείο Συντονισμού για να περιληφθεί οπωσδήποτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Μετά ταύτα εγένετο ευρύτατη συζήτηση και πάντες οι παριστάμενοι ευρέθησαν απολύτως σύμφωνοι όπως ομού με τα των βουλευτών του νομού μας προβούν σε παραστάσεις προς το υπουργείο Συντονισμού διά την αποδοχή της προτάσεως του υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Τελικώς απεφασίσθη ομοφώνως όπως συγκροτηθεί επιτροπή εκ των: Παπαστεργίου Δημάρχου ως προέδρου, Χρ. Λύτρα προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου, Ελ. Σίμου προέδρου Επιμελητηρίου, Στ. Πρεβέντα προέδρου Εν. Γ. Συνεταιρισμών, του Δημοσιογράφου Δημ. Σαμπανίκου και των προέδρων των κοινοτήτων Στουρναραίικων Γ. Ντουρντούνη και Γαρδικίου Εύθ. Μπατατόλη η οποία θα παρακολουθεί το θέμα και είτε θα εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο είτε θα τον πλαισιώσει κατά την κοινή παράσταση μετά των βουλευτών του νομού και των εν Αθήναις συλλόγων εις τον υπουργό Συντονισμού κ. Παπαληγούρα.

Μετά ταύτα εξ αφορμής πληροφοριών και του δημοσιευθέντος υπομνήματος τού Επιμελητηρίου περί μελετώμενης μη ιδρύσεως του εργοστασίου ζαχάρεως στη Δυτική Θεσσαλία και κατόπιν εισηγήσεων των Σίμου και Ρίτσιου απεφασίσθη όπως αποσταλεί αρμοδίως τηλεγράφημα από κοινού με τα των Καρδιτσιωτών διά την ίδρυση του εργοστασίου στη Δυτική Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη μετέσχον εκτός του Δημάρχου οι: Δερπανόπουλος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σίμος πρόεδρος Επιμελητηρίου, Λύτρας πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου, Χατζηγάκης πρόεδρος της Λέσχης Επιστημόνων, Τριγώνης πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, Πρεβέντας πρόεδρος Ε.Γ.Σ., Ρίτσιος πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου, Τίγκας πρόεδρος οδοντιατρικού Συλλόγου, Σταυρόπουλος του ’Εμπορικού Συλλόγου, Καλύβας της Ομοσπονδίας, Σακελλαρίου πρόεδρος εργατικού κέντρου, Γ. Ντουρντούνης πρόεδρος κοινότητος Στουρναραίϊκων, εκπρόσωποι του τοπικού τύπου κλπ.

 

Η αξιοποίηση της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών μελών Τ.Ε.Ε. Νομού Τρικάλων απέστειλε προς τον Δήμαρχο το έξης έγγραφο:

Κύριε Δήμαρχε,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως μας παραδώσετε ένα τοπογραφικό — σχεδιάγραμμα του δημοτικού οικοπέδου της παλαιάς ηλεκτρικής εταιρείας — το οποίον το ημέτερο δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να αξιοποιήσει— διά να συστήσουμε ειδική επιτροπή εκ συναδέλφων Αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών όπως μελετήσει ειδικά το θέμα και εισηγηθεί εις υμάς διά την προσφοροτέρα δυνατή αξιοποίηση ώστε να προκύψει το μέγιστο όφελος διά την πόλη. Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω εισήγηση δεν αποτελεί ουδεμία δι’ υμάς δέσμευση άλλα επέχει καθαρώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα από το πλέον υπεύθυνο συλλογικό όργανο ως αυτή τη στιγμή διαθέτει η πόλις διά τον τομέα των κατασκευών — μελετών.

Μετά τιμής

ο πρόεδρος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ πολιτικός μηχανικός

ο Γ. Γραμματεύς ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΓΚΑΣ πολιτικός μηχανικός.

 

Τηλεγράφημα από Αθήνα

Εξ Αθηνών απεστάλη το τηλεγράφημα από τον Φιλικόν Σύνδεσμο «η Τρίκκη», το Σύλλογο Αθαμάνων, το Σύνδεσμο Τζιουρτζιωτών και την Αδελφότητα Παχτουριωτών, το οποίο αναφέρει:

Λαβόντες υπ όψιν επιστολή Κλ. Γιαννούση προς «Τρικαλινά Νέα» ενδεκάτης τρέχοντος οφείλομε γνωρίσουμε ότι συγχαίρομε κ. Υφυπουργό διά το επιδειχθέν ενδιαφέρον προς αξιοποίηση δασικού πλούτου ορεινών διαμερισμάτων, πλην όμως παράγραφος αφορώσα μεταγενέστερες απόψεις του περί χαράξεως εθνικής οδού Τρικάλων — Άρτας μέσω Μεσοχώρας ή Βαλκάνου — Μοσχοφύτου, μας ευρίσκει αντιθέτους εντελώς.

Παρακαλούμε άπαντες ενδιαφερομένους τοπικούς παράγοντας παραγωγικών, πνευματικών, εργατικών και γεωργικών τάξεων ως και πολιτικούς παράγοντας νομού Τρικάλων, όπως ενεργειαί των και πάσα προσπάθειά των προς αποπεράτωση εθνικής οδού Τρικάλων — Άρτας στηρίζεται επί σημερινών δεδομένων ως αι σχετικαί προτάσεις του Υπουργείου Δημοσίων Έργων προς Υπουργείο Συντονισμού με πνεύμα εξυπηρετήσεως γενικού συμφέροντος δύο παραγωγικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας — Ηπείρου, και δύο λιμένων Βόλου – Πρεβέζης.

Πάσα αντίθετος προς την υπάρχουσα πραγματική σημερινή κατάσταση ενέργεια, προερχομένη οποθενδήποτε, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει εις την ματαίωση εκτελέσεως του εν λόγω έργου.

 

Διαφωνία Κοθωνιωτών

Σε σύσκεψη που έγινε από εκπροσώπους των εν Αθήναις εδρευόντων Τρικαλινών, με θέμα την εθνική οδό Τρικάλων — Άρτας και παρέστησαν εκπρόσωποι των σωματείων «η Τρίκκη», Σύλλογος Αθαμάνων, Σύλλογος Τζιουρτζιωτών, Αδελφότης Παχτουρίου, Σύλλογος Γαρδικιωτών και σύλλογος Απανταχού Κοθωνίων.

Συνεζητήθη ευρύτατα το περιεχόμενο της επιστολής του υφυπουργού Κλ. Γιαννούση της δημοσιευθείσης εις τα «Τρικαλινά Νέα» της 11—10—75.

Υπό του εκπροσωπούντος τον άρτι ιδρυθέντα σύλλογο των Απανταχού Κοθωνίων δικηγόρου κ. Γιαννούλα υπεστηρίχθη ενθέρμως το ορθόν των απόψεων του υφυπουργού ως προς το θέμα της χαράξεως της εθνικής οδού Τρικάλων— Άρτας μέσω Σταυρναρέΐκων — Βαθυρέματος— Μεσοχώρας διότι και συντομότερα κατά 40 χιλ. είναι της διερχομένης μέσω Περτουλίου αλλά & διάνοιξη διά να ολοκληρωθεί απαιτεί απόσταση 3 χιλ. έναντι των 23 χιλ. άτινα πρέπει να διανοιγούν μέσω Περτουλίου.

Υπό των συγκεντρωθέντων απεφασίσθη η αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας προς τον τοπικό τύπον όπερ υπεγράφη υπό των παραστάντων πλην των εκπροσώπων των συλλόγων των Απανταχού Κοθωνιωτών δικηγόρου Κων. Γιαννούλα, λόγω διαφωνίας του προς τας απόψεις των άλλων σωματείων και του συλλόγου των Νεραιδοχωριωτών . Καρακώστα, λόγω ελλείψεως εξουσιοδοτήσεως υπό του ΔΣ του συλλόγου του.