Δήμος Τρικκαίων

Τα καθήκοντα των νέων αντιδημάρχων

1 Μαρτίου 2017
Η αναλυτική απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων για τα καθήκοντα των Αντιδημάρχων από την 1η Μαρτίυ 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Τρίκαλα,  01  Μαρτίου  2017
Αριθμ. πρωτ.: 9444
 
     
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18

Ταχ. Κωδ.: 421 31

Πληροφορίες: Απ. Καλούσιος

Τηλ.: 2431351297

Fax : 2431035956

E-mail: [email protected]

   

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων
   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-4-2012), με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 15150 / 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθμ. 43/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 30565/6-8-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία, της απογραφής του έτους 2011, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012) από τα οποία προκύπτει ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται σε 81.355 κατοίκους.
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 497/Β΄/28-2-2014) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 9. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τρικκαίων, με θητεία από 01 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

 

 1. Την κ. Αυγέρου-Κογιάννη Ελένη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ή έχουν εγγραφεί σ΄ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

γ) Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Τον κ. Βασταρούχα Δημήτριο του Γρηγορίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Τον κ. Γούλα Χρήστο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα)  Του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

ββ) Του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

γγ) Όλων των θεμάτων διαφήμισης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

δδ)  Όλων των θεμάτων διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων  του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την διαχείριση θεμάτων που αφορούν: την ποιότητα ζωής, τις παιδικές χαρές, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των χωριών του Δήμου Τρικκαίων.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Την κ. Δήμα Κωνσταντινιά του Χρήστου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ββ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

γγ) Του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

δδ) Όλων των θεμάτων απασχόλησης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών (γραμμή δημότη)

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Την κ. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (Έφη) του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Τον κ. Ψύχο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Εμπορίου και Ανάπτυξης Υπαίθρου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα)  Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας.

ββ)  Του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα απασχόλησης, τουρισμού και διαφήμισης.

γγ) Του Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου, της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας.

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 1. Τον κ. Λασπά Αχιλλέα του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α), χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)    Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β)    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ)    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ)    Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε)    Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ)  Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 1. Την κ. Πούλιου Ελένη του Αποστόλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Β), με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)    Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β)    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ)    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ)    Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε)    Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

Β. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι παραπάνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Γ. Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ψύχος Κωνσταντίνος και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Δήμα Κωνσταντινιά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος στον οποίον έχουν εκχωρηθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.