Δήμος Τρικκαίων

Τελεσίγραφον της ΔΕΗ προς τον Δήμον

11 Ιουλίου 2017
Ο Δήμος λόγω οικονομικής αδυναμίας αρνείται να εξοφλήση την προς την ΔΕΗ οφειλήν του. - Ο κ. Νομάρχης υπογραμμίζει προς την ΔΕΗ τους κινδύνους διά την δημοσίαν ασφάλειαν εκ της ενεργείας της. Να συμπαρασταθούν οι συνδημόται.

Δι’ εγγράφου προς τους αρμοδίους υπουργούς «Μείωσιν τιμής ηλεκτρικού ρεύματος του εξωτερικού φωτισμού ζητεί ο Δήμος» – «Εν αντιθέτω περιπτώσει θ’ αναγκασθή να διακόψη επί χρονικόν διάστημα τον φωτισμόν ή περιορίση τα φωτιστικά σημεία».

Το έγγραφο το οποίο απεστάλη υπό του δημάρχου Ιωαν. Μάτη προς τους υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως, Συντονισμού. Βιομηχανίας και Εσωτερικών δημοσιεύθηκε στην «Ελευθέρα Γνώμη» το 1961. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος απέστειλε προς τον Δήμαρχο Κορίνθου έγγραφο με το οποίο συγκληθή συνέδριο των Δήμων για την τιμή του ρεύματος της ΔΕΗ.

«Με τελεσίγραφο προς τον Δήμον η ΔΕΗ διακόπτει τον εξωτερικόν φωτισμόν της πόλεως μας από 15-1-1962».

Ο Δήμος λόγω οικονομικής αδυναμίας αρνείται να εξοφλήση την προς την ΔΕΗ οφειλήν του.- Ο κ. Νομάρχης υπογραμμίζει προς την ΔΕΗ τους κινδύνους διά την δημοσίαν ασφάλειαν εκ της ενεργείας της. Να συμπαρασταθούν οι συνδημόται».

«Αν δεν μεσολαβήση άλλη εξέλιξις, από της 15ης τρέχοντος μηνός, η πόλις των Τρικάλων θα παραμείνη χωρίς εξωτερικόν φωτισμόν. Και τούτο συνεπεία της αδυναμίας του Δήμου μας να εκπληρώση τας προς την ΔΕΗ οικονομικάς του υποχρεώσεις».

24.963,30 δρχ ήταν η οφειλή του Δήμου διά τον φωτισμό οδών και πλατειών της πόλεως κατά τον μήνα Οκτώβριο 1961, σύμφωνα με έγγραφο της ΔΕΗ προς το Νομάρχη Τρικάλων το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και βάσει των υφισταμένων κανονισμών θα διακοπή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διά τον εξωτερικόν φωτισμόν.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Μετά την λήψιν του εγγράφου ο Δήμαρχος επεσκέφθη τον Νομάρχη τον οποίο ενημέρωσε για την οικονομική αδυναμία του Δήμου να εξοφλήση την ΔΕΗ. Ο οποίος Νομάρχης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τους υπευθύνους της εδώ ΔΕΗ στους οποίους μετέφερε τις απόψεις του Δήμου και κυρίως «τους επέστησε την προσοχή επί του σημείου ότι η διακοπή ρεύματος ως μέτρου αντιποίνων κατά της αρνήσεως του Δήμου να εξοφλήση την προς την ΔΕΗ οφειλήν του –βάσει των ισχυόντων κανονισμών πάντοτε- θα συνεπάγεται και κινδύνους κατά της δημοσίας ασφαλείας της πόλεως, ως και των περιουσιών των δημοτών».

Και συνεχίζει το ρεπορτάζ: «Ως είμεθα εις θέσιν να γνωρίζομεν ο Δήμαρχος κ. Μάτης είναι αποφασισμένος να μη ενδώση εις το έγγραφον-τελεσίγραφον της ΔΕΗ, ακόμη και αν οι συνδημόται υποχρεωθούν να υποστούν τας συνεπείας της διακοπής του εξωτερικού φωτισμού. Ο κ. Δήμαρχος επί του ζητήματος αυτού ζητεί την συμπαράστασιν των συνδημοτών διότι –πέραν της οικονομικής αδυναμίας του δημοτικού ταμείου- θεωρεί ως λίαν υπερβολικήν την ισχύουσαν τιμήν του παρεχομένου προς τους Δήμους ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ εκ παραλλήλου αρνείται να επιβάλη νέαν φορολογίαν επί των απορριμμάτων –ως υποδεικνύεται σχετικώς- διά την αντιμετώπισιν της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού»…

 

Έπειτα από μερικές ημέρες η προεδρία της Κυβερνήσεως εις απάντησιν του δημοσιευθέντος εγγράφου του Δημάρχου αναφέρεται στις «απόψεις της ΔΕΗ όσον αφορά την παροχήν ρεύματος εις τον Δήμον».

 

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λάρισα των δημάρχων όλων των δήμων της Θεσσαλίας κατόπιν προτάσεως του Ιωαν. Μάτη «με σκοπόν την εξέτασιν των απασχολούντων του Δήμους θεμάτων κυρίως δε τα θέματα της μειώσεως της τιμής του παρεχομένου προς τους Δήμους ηλεκτρικού ρεύματος υπό της ΔΕΗ, των εισφορών του ΙΚΑ και της καταργήσεως των εισφορών των Δήμων υπέρ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων».

«Απεφεύχθη τελικώς η διακοπή του εξωτερικού φωτισμού της πόλεως μας». «Ο κ. Νομάρχης έδωσεν εντολήν όπως ο Δήμος αναστείλη πάσαν άλλην χρηματικήν καταβολήν και εξοφλήση το χρέος του προς την ΔΕΗ», ο τίτλος των εφημερίδων της εποχής.