Δήμος Τρικκαίων

Το τελεσίγραφο της ΔΕΗ προς τον Δήμο το 1962

25 Ιουνίου 2020

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ

Η ΔΕΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ 15)1)62

Ο Δήμος λόγω οικονομικής αδυναμίας αρνείται να εξοφλήσει την προς την ΔΕΗ οφειλή του.

Ο κ. Νομάρχης υπογραμμίζει προς την ΔΕΗ τους κινδύνους διά την δημοσίαν ασφάλειαν εκ της ενεργείας της

ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΑΙ

Αν δεν μεσολαβήσει άλλη εξέλιξις, από της 15ης τρέχοντος μηνός η πόλις των Τρικάλων θα παραμείνει χωρίς εξωτερικό φωτισμό. Και τούτο συνεπεία της αδυναμίας του Δήμου μας να εκπληρώσει τις προς την ΔΕΗ οικονομικές του υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένως χθες απεστάλη προς τον Νομάρχη κ. Παΐτάκη έγγραφο της ΔΕΗ —κοινοποιηθέν και στον Δήμο- διά του οποίου γνωρίζεται ότι παρήλθαν 30 ημέρες καθυστερήσεως εξοφλήσεως της εξ 24.963,60 δρχ. οφειλής του Δήμου, για τον φωτισμό των οδών και πλατειών της πόλεως Τρικάλων κατά τον μήνα Οκτώβριο 1961 και ότι βάσει των υφισταμένων κανονισμών από 15ης τρέχοντος μηνός θα διακοπή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τον εξωτερικό φωτισμό της πόλεως μας.

Μετά την λήψη του εν λόγω εγγράφου ο Δήμαρχος επεσκέφθη τον Νομάρχη και ενημέρωσε αυτόν επί της οικονομικής αδυναμίας του Δήμου να εξοφλήσει τις προς την ΔΕΗ υποχρεώσεις του.

Κατόπιν τούτου ο νομάρχης επικοινώνησε τηλεφωνικά μετά των ενταύθα αρμοδίων της ΔΕΗ, στους οποίους μετέφερε τις απόψεις του Δήμου και κυρίως τους επέστησε την προσοχή επί του σημείου ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως μέτρου αντιποίνων κατά της αρνήσεως του Δήμου να εξοφλήσει την πηρός τη ΔΕΗ οφειλή του —βάσει των ισχυόντων κανονισμών πάντοτε— θα συνεπάγεται και κινδύνους κατά της δημοσίας ασφάλειας της πόλεως, ως και των περιουσιών των δημοτών.

Ως είμαστε ·σε θέση να γνωρίζουμε ο Δήμαρχος κ. Μάτης είναι αποφασισμένος να μη ενδώσει στο έγγραφο — τελεσίγραφο της ΔΕΗ, ακόμη και αν οι συνδημότες υποχρεωθούν να υποστούν τις συνέπειες της διακοπής του εξωτερικού φωτισμού.

Ο Δήμαρχος επί του ζητήματος αυτού ζητά την συμπαράσταση των συνδημοτών διότι —πέραν της οικονομικής αδυναμίας του δημοτικού ταμείου— θεωρεί ως λίαν υπερβολική την ισχύουσα τιμή του παρεχόμενου προς τους Δήμους ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ εκ παραλλήλου αρνείται να επιβάλει νέα φορολογία επί των απορριμμάτων —ως υποδεικνύεται σχετικώς— διά την αντιμετώπιση της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού.

Πιστεύουμε και εμείς ότι οι συνδημότες θα συμπαρασταθούν στον αγώνα του Δήμου διότι φρονούμε —πέραν των ορθών απόψεων του Δημάρχου- ότι είναι υποχρέωση της ΔΕΗ προς τους καταναλωτές της να παρέχει αν μη εντελώς δωρεάν τουλάχιστον με μηδαμινή τιμή το ρεύμα για τον εξωτερικό φωτισμό της πόλεως.

Ο Δήμαρχος κ. Μάτης ερωτηθείς σχετικώς δήλωσε ότι ο Δήμος βρίσκεται πράγματι σε αδυναμία ελλείψει χρημάτων να προβεί στην τακτοποίηση των οφειλών του προς τη ΔΕΗ.

Σχετικώς επεξήγησε ότι ο Δήμος ενώ εισπράττει κατ’ έτος 160.000 δρχ. εκ του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού επιβαλλομένου ως γνωστόν σε ποσοστό 30% επί του τέλους απορριμμάτων καταβάλλει στη ΔΕΗ 240.000 δρχ. περίπου ήτοι επιπλέον των εισπραττομένων 80.000.

Δέον να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή ούτε η μείωση της δαπάνης ούτε η αύξηση του τέλους ηλεκτροφωτισμού διά της επιβαρύνσεως του κοινού διά νέας φορολογίας λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι είναι ανεπίτρεπτος ο περιορισμός των φωτιστικών σημείων και των ωρών λειτουργίας του Δημοτικού φωτισμού αλλά ούτε και το κοινό είναι δυνατόν να αντέξει σε περαιτέρω επιβαρύνσεις διά το θέμα τούτο.

Προς οριστική λύση του ζητήματος ο Δήμος Τρικκαίων ζήτησε από καιρό παρά των αρμοδίων τη μείωση της τιμής του χορηγουμένου ρεύματος στους Δήμους, χωρίς μέχρι στιγμής να εκδηλωθεί ενδιαφέρον προς ρύθμιση του θέματος εκ μέρους αυτών.

Κατά συνέπεια καθίσταται σαφές ότι ο Δήμος ουδεμία ευθύνη είναι δυνατόν να φέρει για την ταλαιπωρία του κοινού εκ της διακοπής του ηλεκτροφωτισμού ούτε τοιαύτην διά τα εκ της διακοπής προκύπτοντα ζητήματα δημοσίας τάξεως και ασφαλείας.


ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

0 κ. Νομάρχης έδωσεν εντολήν όπως ο Δήμος αναστείλη πάσαν άλλην χρηματικήν καταβολήν και εξόφληση το χρέος του προς την Δ.Ε.H.

Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΗΣ TIMHΣ TOY PΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικώς με την υπό της ενταύθα ΔΕΗ απειληθείσα διακοπή του παρεχομένου προς τον Δήμο ηλεκτρικού ρεύματος για τον εξωτερικό φωτισμό της πόλεως, που θα λάμβανε χώρα την προσεχή Δευτέρα λόγω της μη καταβολής υπό του Δήμου παλαιάς οφειλής, πληροφορούμεθα ότι δεν πρόκειται να γίνει διακοπή του ρεύματος.

Ο νομάρχης με έγγραφό του προς τον ταμία του Δήμου έδωσε εντολή σ’ αυτόν όπως αναστείλει την εκπλήρωση πάσης άλλης οικονομικής υποχρεώσεως του Δήμου προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό των 52.000 δρχ. τις οποίες ο Δήμος οφείλει στη ΔΕΗ με σκοπό να αποφευχθεί η εφαρμογή του απειλούμενου υπό αυτής μέτρου της διακοπής του παρεχομένου στον Δήμο ρεύματος.

Κατόπιν τούτου ο Δήμος —αναστείλας πάσα άλλη οικονομική καταβολή— εξασφάλισε το ποσό της οφειλής του και τοιουτοτρόπως θα αποφευχθεί η διακοπή του ρεύματος.

Εν τω μεταξύ πληροφορούμεθα ότι και άλλοι Δήμοι της Ελλάδος μεταξύ των οποίων οι τοιούτοι της Κορίνθου και Άρτας απειλήθηκαν με διακοπή του εξωτερικού των φωτισμού αν δεν εξοφλήσουν οφειλές των προς την ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος της Άρτας μετά του οποίου επικοινώνησε ο κ. Μάτης, πληροφορηθείς την κίνηση των Θεσσαλών Δημάρχων διά τη ι μείωση της τιμής του παρεχομένου υπό της ΔΕΗ ρεύματος στους Δήμους, δήλωσε ότι με έγγραφο του προς την Κεντρική Ένωσιν Δήμων και Κοινοτήτων και τους κυβερνώντες θα ταχθεί αλληλέγγυος στην προσπάθεια αυτή.

Τοιουτοτρόπως ο αγών των Δήμων διά την άρση της γεννωμένης εκ μέρους της ΔΕΗ σε βάρος των αδικίας προσλαμβάνει πανελλήνιο χαρακτήρα, πιστεύεται δε ότι τελικώς θα στεφθεί υπό επιτυχίας.

—Πληροφορούμεθα ότι υπό της κοινότητος Μεγάλων Καλυβίων κατεβλήθη η προς την ΔΕΗ οφειλή και κατόπιν τούτου απεφεύχθει και η εν προκειμένω απειλείσα διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από 10/1/62.


ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΑΣ

ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΗ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ MAΣ

Αν δεν μειωθεί η τιμή του ρεύματος

Πληροφορούμεθα ότι εζητήθη και πάλι από τον Δήμο Τρικκαίων η καταβολή της δαπάνης διά την υπό της ΔΕΗ παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών της πόλεως.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Δήμαρχος, ο Δήμος θα προβεί οριστικώς στη διακοπή του εξωτερικού φωτισμού της πόλεως κατά τους προσεχείς θερινούς μήνας, εφ’ όσον μέχρι τότε δεν επέλθει· οιαδήποτε μείωση στην τιμή του παρεχομένου προς τους Δήμους ηλεκτρικού ρεύματος υπό της ΔΕΗ.

 

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης