Δήμος Τρικκαίων

Το ξεκίνημα του αθλητισμού στα Τρίκαλα (1896-1908)

27 Ιανουαρίου 2022

1896

Η σύσταση του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η απήχηση του.

Το ιστορικό της ίδρυσης του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων έχει, με λίγα λόγια, ως εξής: Η εφημερίδα των Τρικάλων Αναγέννησις, στις 22 Απριλίου 1896, έγραφε, σε κύριο άρθρο με τον τίτλο «Γυμναστικός Σύλλογος», τα ακόλουθα: «Είνε αίσχος εις την πόλιν μας, την τετάρτην κατά τον πληθυσμόν του Βασιλείου, να μένη άνευ Γυμναστικού Συλλόγου. Ούτος προώρισται ν’ αναπτύξη την φθισιώσαν ήδη νεολαίαν μας, την εν τοις Καφενείοις ενδιαιτωμένην. Δεν απαιτείται μεγάλη δαπάνη, όχι. Αρκεί μόνον η ομόθυμος υποστήριξις των συμπολιτών μας, αρκεί η εγγραφή μελών ο Γυμναστικός Σύλλογος είνε ανάγκη να γείνη και προς τούτο πρέπει όλοι να συντείνομεν». Και παρακάτω, στις ειδήσεις, η ίδια εφημερίδα πρόσθετε: «Πληροφορούμεθα ότι αύριον Κυριακήν συνέρχονται εν τη αιθούση του Πρωτοδικείου πολλοί νέοι προς καταρτισμόν Γυμναστικού Συλλόγου. Εάν η πληροφορία μας αληθεύη δεν έχομεν ή να συγχαρώμεν τους σχόντας την πρωτοβουλίαν». Και στο φύλλο της 27 Απριλίου 1896 η ίδια εφημερίδα έγραφε: «Την παρελθούσαν Κυριακήν περί την 11ην ώραν π.μ. συνελθόντες, ως είχομεν γράψη, πολλοί εκ των συμπολιτών μας εν τη αιθούση του Πρωτοδικείου, μετά επιτυχή και ενθουσιώδη προσλαλιάν του κ. Νικ. Δ. Δημάκη προς την συνέλευσιν, εξάραντος δι’ αυτής το μεγαλείον και την σπουδαιότητα τοιούτου εθνωφελούς σωματείου ιδρυομένου ενταύθα, και συσκεφθέντες περί της ιδρύσεως Γυμναστικού Συλλόγου, προέβησαν εις την εκλογήν προσωρινής επιτροπείας, εις ην ανετέθη η φροντίς της καταρτίσεως Καταστατικού του Συλλόγου και η υποβολή τούτου εις την συνέλευσιν της προσεχούς Κυριακής».

Και πράγματι, στις 5 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στην ίδια αίθουσα πολλοί Τρικαλινοί για συζήτηση και ψήφιση του καταστατικού του Γυμναστικού Συλλόγου που είχε καταρτισθεί από την επιτροπή. Ύστερα από πολύωρη και λεπτομερή συζήτηση κατ’ άρθρο, ψηφίστηκε το καταστατικό και τέθηκε σε ενέργεια το καταστατικό περιλάμβανε 26 άρθρα.

Στις 16 Μαΐου 1896 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφισαν 49 μέλη και το 11μελές Συμβούλιο, που εκλέχτηκε, απαρτίστηκε από τους εξής: Ηλία Φιλίππου, πρόεδρο, Αθαν. Βαφειάδη, αντιπρόεδρο, Γεώργιο Κυρνάσιο, ταμία, Νικ. Δημάκη, έφορο, Κων/νο Χονδρομήτρο, Γραμματέα και Βασ. Γιαννούσιο, Δημ. Κοντοπάνο, Ιωάν. Γεωργόπουλο, Γεώργιο Ραδινό, Τηλ. Σακελλαρίδη και Δημ. Λάππα, συμβούλους.

Το Συμβούλιο αυτό συνήλθε την επομένη σε συνεδρία και αποφάσισε:

α) Να σχηματιστεί επιτροπή από μέλη του για να μεριμνήσει για την εγγραφή μελών και την είσπραξη συνδρομών και β) να νοικιαστεί κατάλληλο γήπεδο για την ανέγερση Γυμναστηρίου· και σαν τέτοιο βρέθηκε αυτό που μέχρι τότε χρησίμευε ως Γυμναστήριο του Συλλόγου, δηλ. το γήπεδο (Γυμναστήριο) της Ζαππείου επιτροπής που βρίσκεται στην οδό Σιδηροδρόμου (σημ. Ασκληπιού), στο σημείο όπου ακριβώς σήμερα βρίσκεται το Δημοτικό Μέγαρο, η διπλανή πολυκατοικία και η Αγροτική Τράπεζα.

Την προσπάθεια αυτή του Γ.Σ. ο κόσμος των Τρικάλων την αγκάλιασε με ενθουσιασμό και αγάπη και ποικιλοτρόπως βοήθησε το Δ.Σ.

1897 – 1898

Ο νεοσύστατος Γυμναστικός Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη δράση τους για πολύ. Τα ατυχή γεγονότα, που συνέβησαν εξαιτίας του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, διέκοψαν τις εργασίες του Δ.Σ. και έτσι σχεδόν είχε ξεχαστεί ο Σύλλογος αυτός, όπως μας πληροφορεί ο Ν. Δημάκης στην εργασία του «Περί της Γυμναστικής εν Ελλάδι».

1899 – 1900

Στο διάστημα αυτό συνεχίζεται η έλλειψη οποιοσδήποτε σοβαρής αθλητικής δραστηριότητας στα Τρίκαλα. Αντίθετα, στη γειτονική Καλαμπάκα, παρατηρείται κάποια αθλητική κίνηση. Και αυτό οφείλεται στον φιλοπρόοδο δήμαρχό της Γ. Αλεξιάδη, ο οποίος, με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης του Προφήτη Ηλία στην Καλαμπάκα, προκήρυξε και διοργάνωσε γυμναστικούς αγώνες με βραβεία. Οι αγώνες αυτοί σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της εποχής.

Ανάλογοι αγώνες γίνονται, την εποχή αυτή, και στη Λάρισα με την ευκαιρία, επίσης, της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλεως. Και οι αγώνες αυτοί πέτυχαν απόλυτα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Αναγέννησις της 18-9-1899.

Άλλο αξιοσημείωτο γεγονός της περιόδου αυτής είναι η ίδρυση το 1900 ποδηλατικής σχολής στα Τρίκαλα. Υπεύθυνος της σχολής ήταν ο δερματέμπορος Β. Κυρνάσιος.

Τέλος, αξίζει να μνημονευθεί ότι κατά το ίδιο έτος (1900) ιδρύεται στα Τρίκαλα, με πρωτοβουλία αξιόλογων και ευυπόληπτων πολιτών της πόλεως, Φιλαρμονική Σχολή υπό την διεύθυνση του μουσικοδιδάσκαλου Αθανασίου Καζαμία.

1901 – 1902

Στα έτη αυτά έχουμε ένα νέο ξεκίνημα (ανασύσταση) του Γ.Σ. Τρικάλων, με αξιόλογες αθλητικές εκδηλώσεις, τόσο κατά τη διετία αυτή όσο και, κυρίως, κατά το έτος 1903 και μετά.

Το ιστορικό της ανασύστασης του Γ.Σ. έχει ως εξής: Στις 11 Νοεμβρίου 1901 λίγοι Τρικαλινοί, συνολικά εικοσιτρείς, συγκεντρώθηκαν σε κάποια αίθουσα της Λέσχης Τρικάλων και προέβησαν στην ανασύσταση του Γυμναστικού Συλλόγου και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού αυτού εξέλεξαν πρόεδρο τον Αρτ. Στρατουδάκη, αντιπρόεδρο τον Αθαν. Τεγόπουλο, γραμματέα τον Νικ. Δημάκη, ταμία τον Βασ. Κυρνάσιο, έφορο τον Απόστολο Τάσιο και συμβούλους τους Γ. Κυρνάσιο, Γ. Αστεριάδη, Ι.Ν. Γεωργόπουλο, Χρ. Κουσκολέκα και Απ. Βλιτσάκη.

Το Δ.Σ. ήδη από τα πρώτα βήματά του ενθαρρύνθηκε και έτυχε υποστηρίξεως από την κοινωνία των Τρικάλων. Έτσι, πολλοί φιλοπρόοδοι κάτοικοι της πόλεως γράφτηκαν πρόθυμα μέλη και άλλοι πρόσφεραν εφάπαξ γενναία ποσά.

Το Δ.Σ., εξάλλου, διαπνεόμενο από τη μεγάλη επιθυμία να δράσει ποικιλότροπα ο Σύλλογος στη φιλοπρόοδο κοινωνία των Τρικάλων, οργάνωσε, κατ’ αρχήν, ομιλία από τον Νικ. Δημάκη με θέμα: «Περί Γυμναστικής εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς». Η ομιλία αυτή, που έγινε στις 17 Μαρτίου 1902 στη Λέσχη Τρικάλων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων Αναγέννησις και Τρίκκη.

Κατόπιν, το Δ.Σ. του Συλλόγου, επειδή είχε ανάγκη πολλών χρημάτων για τη συμπλήρωση των κενών του γυμναστηρίου, μια που οι μικροί τακτικοί πόροι του Συλλόγου δεν επαρκούσαν για το σκοπό αυτό, αποφάσισε και διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά τις ημέρες του Πάσχα του 1902. Η λαχειοφόρος αυτή αγορά (η πρώτη που είχε μέχρι τότε οργανωθεί στα Τρίκαλα) στέφθηκε από πλήρη επιτυχία και απέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά.

Άλλη εκδήλωση του Συλλόγου ήταν η πραγματοποίηση ομαδικής εκδρομής των μελών του στο χωριό Ζαπτσαίοι (σημ. Άγιοι Απόστολοι) στις 23 Μαΐου του 1902.

Ύστερα απ’ αυτά, επειδή ήρθε το καλοκαίρι, διακόπηκαν οι εργασίες του Συλλόγου και του Γυμναστηρίου του, επαναλήφθηκαν δε αυτές τον Σεπτέμβριο. Στα τέλη του έτους αυτού το Δ.Σ. υπέβαλε στη συνέλευση του Συλλόγου τον απολογισμό του λήξαντος έτους 1902 από της ανασυστάσεως του Γυμναστικού Συλλόγου. Νομάρχης Τρικάλων, ο οποίος βοήθησε ποικιλοτρόπως την περίοδο αυτή, ήταν ο Α. Ζαφειριάδης.

1903

Στις αρχές του 1903 το Δ.Σ. θεώρησε καλό, για το συμφέρον του Συλλόγου, να σκεφτεί και ν’ αποφασίσει τη δεύτερη ετήσια εκδήλωση (γιορτή) του Συλλόγου (η πρώτη ήταν η εκδρομή που έγινε το προηγούμενο έτος) να γιορταστεί με την τέλεση αγώνων παίδων, εφήβων και ανδρών.

Στην οργάνωση και επιτυχία των αγώνων συνετέλεσαν οι τότε —πρώτοι— γυμναστές των Τρικάλων Γεώργιος Οικονόμου και Χρ. Λάμαρης.

1904

Τον Απρίλιο του 1904 ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 3ετίας από την ίδρυσή του, διοργάνωσε στο Γυμναστήριό του αγώνες, για να δείξει το έργο του. Στους αγώνες αυτούς ο Τρικαλινός αθλητής Δ. Σαμολαδάς (πατέρας του γυμναστή Γ. Σαμολαδά), κέρδισε πρώτες νίκες στο τριπλούν με 12,50 μ. και στη δισκοβολία με 32 μ.

Στις 25 και 26 Μαΐου 1904 έγιναν οι δεύτεροι αγώνες παίδων και εφήβων στο Γυμναστήριο Τρικάλων με μεγάλη επιτυχία.

Τέλος, στους ετήσιους αγώνες του Δήμου Λάρισας, που έγιναν στις 25, 26 και 27 Αυγούστου του ίδιου έτους και είχαν επιτυχία, ο Δ. Σαμολαδάς βγήκε και πάλι πρώτος στο τριπλούν με 12,60 μ. και στη δισκοβολία με 33 μ.

1905

Έγιναν πάλι οι καθιερωμένοι αγώνες του Γ.Σ. Τρικάλων, που σημείωσαν επιτυχία, ενώ στη γειτονική Καρδίτσα οι αδελφοί Σ. και Γ. Χρίστου Ζωγράφου διέθεσαν 5.000 δρχ. για την ίδρυση Γυμναστηρίου.

1906

Στους Ε’ Πανελλήνιους αγώνες, που έγιναν στην Αθήνα, από τη Θεσσαλία έλαβαν μέρος ο Γ.Σ. Βόλου με 4 αθλητές και ο Γ.Σ. Τρικάλων με 1 αθλητή.

1907

Στις 12 και 13 Μαΐου 1907 έγιναν εσωτερικοί αγώνες του Γ.Σ. Τρικάλων με μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών έδειξαν ότι σε πολλά αγωνίσματα οι αθλητές των Τρικάλων υπήρξαν εφάμιλλοι με τους αθλητές των καλύτερων συλλόγων, σε μερικά δε αγωνίσματα ξεπέρασαν τους άλλους συλλόγους και πλησίασαν, κατά πολύ, τις επιδόσεις των πανελληνίων αγώνων. Μάλιστα οι αγώνες αυτοί απέδειξαν ότι ο Γ.Σ. Τρικάλων είχε πολύ καλούς άλτες και δρομείς καθώς και καλό υλικό για τα αγωνίσματα των κρίκων, δίζυγων και μονόζυγων.

Ανάμεσα στους αθλητές ιδιαίτερα διακρίθηκε ο άλτης Ευθ. Βλαχάβας, που έδειξε ότι διέθετε τα προσόντα για νίκες σε μεγαλύτερες διοργανώσεις αγώνων (πανελλήνιες, ακόμη και διεθνείς).

Επίσης, καλοί αθλητές αναδείχτηκαν οι: Μαλλιόπουλος, Γαλάνης, Τσούκας, Αθανασιάδης, Τσιπώρης, Ιακωβάκης, Κωσταρόπουλος, Παπαπολυμέρου, Μπορμπότης, Παπανικολάου, Πανίτσας, Κομπλής, Σαράφης και μερικοί άλλοι.

Άλλο αξιοσημείωτο γεγονός του έτους αυτού είναι η ίδρυση σκοπευτηρίου στα Τρίκαλα.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του ανήκει στον Γ.Σ. Τρικάλων, ο οποίος θέλοντας να συνδυάσει, όπως έλεγε, τη σωματική άσκηση με η σκοπευτική δεξιότητα, δεν υπολόγισε ούτε τη δαπάνη ούτε τους κόπους για την πραγματοποίηση του εθνωφελούς αυτού σκοπού, που είναι το εθνικό σκοπευτήριο.

1908

Στις 5 και 6 Απριλίου έγιναν στον Βόλο οι Β’ Πανθεσσαλικοί αγώνες στίβου. Στους αγώνες αυτούς ο αθλητής του Γ.Σ. Τρικάλων Γεώργ. Πασσαλής ήρθε πρώτος στα 10.000μ. με χρόνο 36’ και 53″. Ο Γ. Ζούκης στο μήκος άνευ φοράς πρώτος με 2,95μ. Ο Γ.Σ. Τρικάλων συμμετείχε με 30 αθλητές.

Στις 10 και 11 Μαΐου τελέστηκαν στα Τρίκαλα οι Ε’ Ετήσιοι Εσωτερικοί Αγώνες με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Και στους αγώνες αυτούς διακρίθηκαν όλοι οι αθλητές του Συλλόγου και ιδιαίτερα ο θαυμάσιος δρομέας και άλτης Ευθύμιος Βλαχάβας, ο οποίος, όπως στους προηγούμενους αγώνες του Συλλόγου, έτσι και σε τούτους συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία.