Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων

28 Νοεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦ.