Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

2 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ

Αριθμ. Αποφ.:  1329 / 2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΡΑΔΩΗ9-6ΙΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

  Τρίκαλα,  01  Σεπτεμβρίου  2019
Αριθμ. πρωτ.: 28148
 

 

 

ΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων
   

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 81355 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρικκαίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1797/21.05.2018, τεύχος Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 11. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τρικκαίων, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 1. Τον κ. Ψύχο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ββ) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

γγ) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)..

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Τον ορίζει πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Την κ. Μητσιάδη Βασιλική-Ελένη (Βασιλένα) του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

γ) Την ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Τον κ. Ζιώγα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω οργανικών μονάδων:

αα)  του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ββ) Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 1. Τον κ. Ντιντή Παναγιώτη του Στέργιου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοσίων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

γ) Την έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίησης ή ίδρυσης νέων, τη φύλαξη, καθώς  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  των παιδικών χαρών του  Δήμου.

δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ε) Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).

 

 1. Την κ. Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία του Χρυσοστόμου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

γ) Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).

 

 1. Τον κ. Αναστασίου Βάιο (Άκη) του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

αα) Της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ββ) Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

γγ)  Του Γραφείου Νεολαίας και Εθελοντισμού.

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 

 1. Τον κ. Λασπά Αχιλλέα του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α), με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α)    Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β)    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ)    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ)    Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε)    Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ)   Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ζ)    Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 

 1. Την κ. Πούλιου Ελένη του Αποστόλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Β), με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α)    Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β)    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ)    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ)    Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε)    Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος στον οποίον έχουν εκχωρηθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που θα ορίζεται από τον ίδιο.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κοινοποίηση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

 
Εσωτερική διανομή:

1.   Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι

2.   Γραφείο Δημάρχου

3.   Γενικός Γραμματέας

4.   Διευθύνσεις και αυτοτελείς οργανικές μονάδες Δήμου (email)

5.   Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)