Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσλαμβανόμενου από τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΤΙΩΗ9-Φ37 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12790ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά τoυ αρίθμ. 255/2017 ά απογράφου εκτελεστού της αριθμ. 115/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 22/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΟΘΒΩΗ9-Ζ2Ψ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14300ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 67ΕΛΟΕΘ4-ΝΜΖ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 314ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΚ1ΞΟΕΘ4-ΦΩΠ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 313ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 62Ζ3ΟΕΘ4-Λ0Σ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 312ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΡΟΔΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΡΟΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 7ΝΑΖΟΕΘ4-Θ5Π 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 311ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΓΛΙΝΟΥΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΙΜ0ΟΕΘ4-ΡΣΖ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 310ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡ/ΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΨΜΗΟΕΘ4-ΣΦΜ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 309ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ9ΚΖΟΕΘ4-ΣΛ4 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 308ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Χ2ΚΟΕΘ4-1ΤΠ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 307ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ,ΛΑΜΠΕΣ Κ.Λ.Π) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΕΦΑΛΗ,ΛΥΧΝΙΕΣ,ΚΑΛΩΔΙΑ Κ.Λ.Π.)ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚ84ΟΕΘ4-ΕΨΩ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00301ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΑΖΧΟΕΘ4-32Ρ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00300ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω532ΟΕΘ4-Θ70 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00299ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΡΟΔΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΡΟΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω9ΛΝΟΕΘ4-ΥΦΜ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00298ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΓΛΙΝΟΥΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω4Ρ3ΟΕΘ4-Ω4Σ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00297ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5.048