Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΣ09ΟΕΘ4-0ΡΓ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 883ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2018
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΦΟΗΩΗ9-ΝΜΗ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8263ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί διάνοιξης του service road στο οικοδομικό τετράγωνο Γ159 ως τον κόμβο Ριζαριού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6Κ6ΩΗ9-1ΗΔ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8280ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2018
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΡΓΕΩΗ9-ΖΔ0 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8262ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58 (αναδασμός αγροκτήματος Χρυσαυγής, έτους 1972).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΞΕΩΗ9-ΓΑ1 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8007ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αίτησης των κ.κ.Σωτηρίας Κυριάκου του Δημητρίου και Βασιλικής Μπουλογεώργου του Στυλιανού, περί συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ, λόγω αποζημιώσεως και πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία τους, στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔ20ΩΗ9-4ΘΨ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7680ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών» στις οδούς Ήρας (Αγία Μονή), Ξενοφώντος, Πανούτσου (Τρίκκη) και τμήματος της οδού Ι. Καλαμιώτη της πόλης των Τρικάλων, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως πεζόδρομοι
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΚΛΩΗ9-8Γ4 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7987ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καθορισμού μίας (1) προσωρινής ιδιωτικής θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. εκπαιδευτικού, επί της δημοτικής οδού, Μαυροκορδάτου 79, του Δήμου Τρικκαίων, έμπροσθεν του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ4ΟΩΗ9-ΘΜΒ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7965ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.070,12 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58 (αναδασμός αγροκτήματος Χρυσαυγής, έτους 1972).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΒ7ΩΗ9-13Μ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8039ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τοποθέτηση πινακίδων Κ16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των … χλμ/ώρα), έμπροσθεν γηπέδων ποδοσφαίρου συλλόγου «Δήμητρα» στην περιοχή Μπαλκούρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΥΩΩΗ9-ΠΘΒ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7999Αρ. Αποφ.: 171ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ..
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΕΔ6ΟΕΘ4-ΙΨΠ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 198ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ-για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (VAN), ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ 1036»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΗΘΗΟΕΘ4-0ΗΙ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 163ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π8ΙΩΗ9-9ΧΠ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8103ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε.Ε.Λ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΡ3ΦΟΕΘ4-ΝΧΡ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 00197ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΕΙΧΟΕΧΤ-Μ13 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 164ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 4.999