Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΛΡΩΗ9-5ΕΤ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38188ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 457,11 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Πατουλιάς και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 317γ (αναδασμός έτους 19719 αγκροκτήματος Πατουλιάς) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 451031412001. (Η αριθμ. 164/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΠ7ΕΩΗ9-ΠΛ2 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38178ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 457,11 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Πατουλιάς και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 317γ (αναδασμός έτους 19719 αγκροκτήματος Πατουλιάς) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 451031412001. (Η αριθμ. 164/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΝ3ΤΩΗ9-ΧΛ3 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38178ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση προμήθειας πινακίδων σήμανσης & άλλων ειδών για την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 66ΖΤΟΕΧΤ-ΩΔΒ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 440ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ5ΟΩΗ9-ΟΔΩ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 26610ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (VARIO ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6Χ700ΓΡ. ΧΑΡΤΙ W.C. 40X85Γ ΕΧΤΡΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ350ML) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 66ΖΣΟΕΘ4-Ο4Υ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 581/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω5ΝΜΟΕΘ4-37Χ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 580/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ & ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΧΠ5ΟΕΘ4-8ΒΓ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 579/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΥ44ΟΕΘ4-4ΚΠ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 578/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ) ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΨΓ7ΟΕΘ4-7Δ0 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 577/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΔ2ΩΗ9-862 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38152ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (102) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ5ΟΩΗ9-ΘΝΑ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38152ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19850/29.04.2022 - ΑΔΑ: ΨΨ7ΝΩΗ9-029)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡ9ΙΩΗ9-0ΒΥ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 38152ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΞΦΤΟΕΘ4-ΖΕΥ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 513ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ & ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Α33ΟΕΘ4-ΜΗΞ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 512ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 6.016