Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω62ΙΩΗ9-72Ο 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1533ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΦ65ΩΗ9-Β6Λ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1532ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 6ΙΒΙΩΗ9-6ΛΧ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1531ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ).
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 66ΗΘΩΗ9-3Ψ0 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1530ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Απόφαση Γ.Δ.418/18-ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΒΑΝΗ Θ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΑΤ7ΟΕΘ4-ΟΣΙ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2611ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ που αφορά την «δαπάνη εξόδων συμβολαίου και παροχή νομικών υπηρεσιών, για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Π58ΟΕΘ4-ΠΨ2 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2611ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: 6ΧΞΕΩΗ9-ΓΜΥ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1538ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση « Προμήθεια μιας καρέκλας για το πάρκινγκ της πλατείας Αντωνίου »
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 686ΠΟΕΧΤ-1Ε6 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 385ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5434 και ΚΗΙ 8176.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: Ω4ΗΒΩΗ9-5ΣΝ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26632/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 2297, ΚΗΙ 5322 και ΚΗΥ 5488.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΣΣΗΩΗ9-2ΚΨ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26633/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8160 και ΚΗΙ 8175
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΚ20ΩΗ9-4ΟΡ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26634/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5489 και ΚΗΙ 5316.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: Ω2Ω2ΩΗ9-ΔΧΒ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26636/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια μιας καρέκλας
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΖΑΠΟΕΧΤ-6ΥΦ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 384ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5322, ΚΗΙ 5330 και ΚΗΥ 5465.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΡ7ΕΩΗ9-ΦΘ7 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26637/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5333, ΚΗΥ 3104 και ΚΗΥ 3116.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: Ω6ΤΓΩΗ9-ΨΓΑ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26638/19-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 2 3 4 4.732