Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κατακύρωση και απευθείας ανάθεση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ89ΩΗ9-99Α 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43875ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα ΔΕΗ e-bikeFestival
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΦΕ0ΩΗ9-6ΞΗ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43930ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα ΔΕΗ e-bikeFestival
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω1Γ3ΩΗ9-9Ε1 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43930ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μετακίνηση κάδων αστικών απορριμμάτων Βενιζέλου 7
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΖΔΒΩΗ9-1Ο6 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43927ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μετακίνηση κάδων αστικών απορριμμάτων Φιλίππου 3
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΡΩΔΩΗ9-ΝΣΝ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43913ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 8΄΄ & 12΄΄ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ8ΝΜΟΕΘ4-631 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 797/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης με τοποθέτηση 28 νέων κάδων »
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΗΚΞΩΗ9-Υ9Δ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43902ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΚΞΨΟΕΘ4-ΠΝΚ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 721ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Σύλλογο Κόμικς
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΧ8ΙΩΗ9-4ΛΤ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43831ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Β΄ Τροποποίηση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ψ6ΟΟΕΘ4-Τ4Ν 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3732ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Σύλλογο Κόμικς
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 69ΟΕΩΗ9-Η6Υ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43831ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2592/27-07-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Λ15ΟΕΘ4-ΖΙ1 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 794/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ Νο6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ1ΟΡΟΕΘ4-ΕΧΥ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 796/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ξ9ΖΟΕΘ4-ΠΜΡ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 795/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ PE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 67ΤΒΟΕΘ4-ΥΚΖ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 793/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5,731