Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΕΛΥΟΕΘ4-ΘΙΑ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 365/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάθεση αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΑΣΚΟΕΘ4-ΣΟΣ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 95/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μεταφοράς του έργου: «Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖΑ7ΟΕΘ4-ΧΜ1 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 94/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μεταφοράς του έργου: « Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ Τρικάλων», από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 92ΒΠΟΕΘ4-ΜΞΗ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 93/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μεταφοράς του έργου: «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης του κέντρου της πόλης των Τρικάλων», από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 978ΦΟΕΘ4-ΠΑΞ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 92/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦ93ΩΗ9-ΕΩΞ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18463ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης από 02/07/2020 έως και 31/07/2020 του Τμήματος Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΧΕΩΗ9-5ΟΤ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18475ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κυπέλλων, μεταλλίων, εμφανίσεων για αθλητικές δραστηριότητες
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΞΗΤΩΗ9-ΦΨΙ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18433ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Προμήθεια υδρομέτρων και εξαρτημάτων υδρομέτρων, έτους 2020
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΡ6ΚΟΕΘ4-ΧΚΓ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 413ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθολογική εξέλιξη λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας, υπαλλήλων με σχέση εργασί-ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουυ χρόνου, του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΓ4ΩΗ9-ΗΒΕ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18267ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Σπυριδούλας Αρσένη του Χρήστου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ) με βαθμό Α΄
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨΩΥΩΗ9-1ΙΖ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18266ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Προμήθεια αναλώσιμων μικροβιολογικών υποστρωμάτων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΜΘΡΟΕΘ4-ΕΒΜ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 412ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Αγλαϊας Γραββάνη του Δημητρίου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α’.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΟΟΩΗ9-ΗΕΓ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18265ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (GDPR).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΣ14ΟΕΘ4-ΚΦΑ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 411ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΨΠΡΟΕΘ4-Μ01 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 410ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5,360