Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ BP DIESEL ACTIVE
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 69Ν3ΟΕΘ4-76Μ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 878/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΑ7ΦΟΕΘ4-ΦΡΠ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 877/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (PICK UP) ΜΕΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ 9598 & ΤΚΤ 9601
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΟΞ9ΟΕΘ4-ΡΜΖ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 876/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και αποφράξεως αγωγών ομβρίων υδάτων στο parking Δικαστηρίων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 96ΒΦΟΕΧΤ-ΧΒ5 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 621ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΞ5ΣΟΕΘ4-6ΣΥ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 875/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 8/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Συζήτηση & λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα ΤΡΙΚΚΗΣ-Ι".
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΤΥ5ΩΗ9-4ΣΚ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 58048ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου «Κατασκευή πλατείας Ριζώματος»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΨΞΛΩΗ9-ΝΥ0 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57109ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΑΩΩΗ9-Τ1Λ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57854ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Αναστολή καθηκόντων σε υπάλληλο που απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΤΒΩΗ9-ΑΛ2 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 58063ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης της γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πρίνου.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΥ8ΗΩΗ9-ΜΧΥ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57983ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΦΧΩΗ9-ΞΔΦ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 44754ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης έκτασης 4.000,48 τ.μ, τμήμα του τεμαχίου 678 του αναδασμού αγροκτήματος Δενδροχωρίου της Δ.Ε Καλλιδένδρου.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ρ6ΠΓΩΗ9-Φ8Β 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57738ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ειδών αναψυκτιρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 91ΒΜΟΕΧΤ-ΛΙΤ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 620ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ειδών αναψυκτιρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΜΨΩΟΕΧΤ-ΞΘΟ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 619ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 6ης τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΟΗ2ΩΗ9-ΝΝΘ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57656ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 6.135