Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων επαναληπτικής διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ και από Ιδίους Πόρους, συνολικού προϋπ/σμού 253.811,88€, συμπ/νου του ΦΠΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΓΔΖΩΗ9-ΥΗΝ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31500ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων», αριθμ. Διακήρυξης: 9012/28-03-2019
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω5ΘΓΩΗ9-18Ψ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31496ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικών 1, 2 και 3 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβων Δήμου Τρικκαίων», αριθμ. Διακήρυξης: 21908/11-07-2019
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΨΧΩΗ9-Τ76 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31495ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΓΜ4ΩΗ9-Ε2Ν 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31446ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό Δικηγόρο λόγω κατεπείγοντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΩΧΦΩΗ9-36Σ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31486ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Φ.Ε.Ε. ΙΟΥΛΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΟΤ3ΟΕΧΤ-ΖΝ1 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 428ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρικκαίων, από Σεπτέμβριο 2019 έως και 31/12/2019
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΡΩΨΩΗ9-Γ1Κ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31479ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΕΠΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΣΛΓΟΕΧΤ-Γ0Κ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 427ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔΔΗΣΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΥΒΡΟΕΧΤ-ΧΓ3 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 426ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΓΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Σ0ΞΟΕΧΤ-ΜΞ1 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 425ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΩΥΩΗ9-71Γ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 30312ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χαρτόσημο Αυγούστου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω681ΟΕΧΤ-19Χ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 424ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω1ΠΣΟΕΧΤ-ΙΝ5 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 423ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΛΙΝΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 68ΤΜΟΕΘ4-0ΘΦ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 3074ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΧΧΣΟΕΘ4-ΩΜ3 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 3121ΣΥΜΒΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5.138