Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Μετακίνηση της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων Αικατερίνης Γκουγκαρά του Σωτηρίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α΄.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΛ8ΩΗ9-3ΤΠ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 10226ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, Παναγιώτας Ευθυμίου του Κωνσταντίνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE), με βαθμό Α΄ και ορισμός της ως αναπληρώτριας προϊσταμένης στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΔΓ4ΩΗ9-ΔΞΞ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 10225ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μετακίνηση υπαλλήλου καταργούμενης οργανικής μονάδας και τοποθέτηση σε υφιστάμενη οργανική μονάδα του τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ2ΨΑΩΗ9-5ΚΙ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 10222ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ελεγχόμενης στάθμευσης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΡΕ5ΘΟΕΧΤ-1ΡΜ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/24ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Χορήγηση άδειας διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης Δρομικής Αθλητικής Δραστηριότητας»
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 6ΙΞ4ΩΗ9-Κ9Π 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή προς έγκριση των όρων της ΑΠΕ 154946 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΜΤ μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (για σταθμούς που συνδέονται σε νέα παροχή κατανάλωσης ΜΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 66ΑΓΟΕΘ4-ΥΟ5 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 15/2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια Η/Υ και εξαρτημάτων του
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9ΛΚΩΟΕΧΤ-Σ6Σ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΜΡΩΗ9-Υ25 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4556ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποστήριξη λογισμικού και αναβάθμιση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και λογιστηρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΧ1ΥΟΕΧΤ-9Ο6 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 76ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή εργασιών για την κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 61ΛΓΟΕΧΤ-7Λ6 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/22ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ταμειακής μηχανής ΦΤΜ για το πάρκινγκ πλατείας Αντωνίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6335ΟΕΧΤ-6ΟΩ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/21ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υδραυλικές εργασίες με υλικά για ην επέκταση αρδευτικού συστήματοςστο Αθλητικό πάρκο Ριζώματος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 65ΗΕΟΕΧΤ-1Λ7 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 74ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ξ3ΤΟΕΘ4-ΖΕΡ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 14/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δομών της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΝΟΙΟΕΧΤ-Α1Χ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 73ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή εργασιων για την κατασκευή αποστραγγικτικού δικτύου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΕΖ0ΟΕΧΤ-ΖΓΕ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 72ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 6.566