Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΙΟΥΣΟΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΔΞΣΟΕΘ4-2ΜΞ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 492/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Ξ4ΙΟΕΘ4-ΕΛΞ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 491/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63550
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΜΛΜΟΕΘ4-ΘΞΡ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 490/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 300,00 LITRΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ & Τ.Κ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 65Φ1ΟΕΘ4-5ΜΩ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 489/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (VAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ 1036
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΑΕΓΟΕΘ4-ΗΗΞ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 488/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ INVERTER
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ6ΠΚΟΕΘ4-19Δ 18/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 487/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων και λαδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχήμάτων και χλοοκοπτικών μηχανημάτων της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΡΚ9ΖΟΕΧΤ-644 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 344ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μελέτης και κατασκευής δι’ αυτεπιστασίας του έργου: «Επέκταση δικτύου υδρεύσεως με αυτεπιστασία έτους 2024»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 68ΙΑΟΕΘ4-ΖΕΡ 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 130/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μελέτης και κατασκευής δι’ αυτεπιστασίας του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πόλεως Τρικάλων, έτους 2024»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΛΓΜΟΕΘ4-5ΓΔ 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 129/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μελέτης και κατασκευής δι’ αυτεπιστασίας του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου υδάτων έτους 2024»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΨΨ8ΟΕΘ4-ΞΒΦ 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 128/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΙΟΥΣΟΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΙΣΦΟΕΘ4-ΣΓΟ 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 495ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΘΣ8ΟΕΘ4-Β52 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 494ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 300,00 LITRΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ & Τ.Κ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΒΓ9ΟΕΘ4-ΕΗΟ 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 493ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Σωλήνωση τάφρου απορροής της οδού Μαβίλης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Ρ3ΟΟΕΘ4-ΟΗ2 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 126/2024ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις δικτύων ομβρίων και εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖΘΜΟΕΘ4-ΜΙ8 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 125/2024ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 6.673