Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 7ΖΚΣΟΕΘ4-461 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00433ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Ρ7ΜΟΕΘ4-51Σ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00422ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 83426 ο οποίος αφορά στην αριθμ.19268/2019 διακήρυξη για την διενέργεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΝΛΩΗ9-7ΥΚ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22128ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΠΝ1ΟΕΘ4-ΗΜΗ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00421ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παραχώρηση της χρήσης των χώρων εμπορικών δραστηριοτήτων, για την τέλεση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης 2019
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ψ1Ζ6ΩΗ9-42Κ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22119ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω5ΞΕΟΕΘ4-Ψ1Ω 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00436ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ(ΜΙΖΑ 24V) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΣΖΛΟΕΘ4-Ξ7Ν 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00435ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΜΥ3ΟΕΘ4-ΞΙΠ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00434ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Α6ΝΟΕΘ4-ΟΨΨ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00433ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΟΕΘ4-7ΔΓ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00432ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω5ΨΞΟΕΘ4-ΜΣ5 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00431ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Χ48ΟΕΘ4-ΞΔΝ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00430ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 36569/1.10.2018 αίτησης των Κων.Κορδαλή κ.λ.π
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΛΤΕΩΗ9-6ΚΟ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22125ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΚΠΘΟΕΘ4-ΔΕΙ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00429ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ(ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ,ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 52848
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 692ΟΟΕΘ4-ΤΔ2 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00427ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5.094