Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Δ’ Κατανομή ποσού έτους 2018 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙΥ9ΟΛ91-544 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΝΛΩΗ9-ΖΓΑ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1286ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενης στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΑ8ΩΗ9-ΣΣΠ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1198ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) ΣΟΧ2/2018,
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΞ50ΟΕΘ4-ΥΑ5 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 3/2019ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας: «Οχημάτων – μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Τρικάλων»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΒΕΙΟΕΘ4-ΓΧΕ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 6/2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΟΖ1ΟΕΘ4-ΖΦΨ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της πράξης με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων»,
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΡΗ2ΟΕΘ4-ΣΝΧ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9Ρ35ΟΕΧΤ-Η57 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 629ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΒΖΛΟΕΧΤ-ΡΟΒ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 622ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Χ5ΒΟΕΧΤ-ΛΟΚ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 620ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση, ψήφιση και δέσμευση βασικών λειτουργικών αναγκών έτους 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω8ΕΩΟΕΘ4-Ω49 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1/2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙ3ΥΩΗ9-Σ89 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1063ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην θέση Παλιοπήγαδο στην κτηματική αγροτική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου , με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΨΑΩΗ9-ΟΓΗ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1038ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΚ0ΩΗ9-ΖΗ3 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1015ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση απαλλαγής καταβολής μισθώματος των δύο κυλικείων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μπάρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ93ΩΗ9-10Χ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1026ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 4.945