Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 5488, ΚΗΥ 5457 και ΚΗΥ 5465 του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 64ΣΣΩΗ9-Ν06 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26503/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για τα οχήματα με αριθμ. Κυκλοφ.: ΚΗΥ 3112 και ΤΚΜ 3960 του Δήμου Τρικκαίων.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΚΣ0ΩΗ9-09Ι 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26504/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 3112 και ΤΚΜ 3960.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΧΥΤΩΗ9-Π4Υ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26505/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΤΚΗ 8672 και ΚΗΙ 8172.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 67ΥΖΩΗ9-ΘΕΜ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26506/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8160 και ΚΗΥ 5457.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΨΟΝΓΩΗ9-8ΥΙ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26507/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 5469 και ΜΕ 59980.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΩ78ΩΗ9-5Χ9 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26509/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5322 και ΚΗΙ 8171.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6Ρ72ΩΗ9-ΩΩ6 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26510/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8175, ΚΗΗ 3569 και ΚΗΥ 3106.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: ΩΜΝΔΩΗ9-Ξ9Τ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26511/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5322 και ΚΗΥ 5489.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 666ΨΩΗ9-Κ1Σ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26512/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΙ 5322 και ΚΗΥ 5457.
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου ΑΔΑ: 6ΥΞΠΩΗ9-59Ω 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26513/18-7-2018ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ ΑΡΙΘΜ. 1.507/18-7-2018 ΣΕΙΡΑ Β)
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩΗ9-ΠΧΦ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1508ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή φόρων εισοδήματος της επιχείρησης (εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης έτους 2017)
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΠΠΖΟΕΧΤ-7Χ9 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 376ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος, ως παροχή σε είδος, για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω70ΛΩΗ9-ΤΚ3 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 26496ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: ΨΒΛΗΩΗ9-Ι84 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1507ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ2018
Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου ΑΔΑ: Ω76ΔΩΗ9-ΘΡΘ 18/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1506ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 4.729