Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΙ57ΟΕΘ4-4ΓΡ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00685ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω909ΟΕΘ4-ΤΨΩ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00642ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω88ΓΟΕΘ4-75Θ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00641ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΡΕΠΟΕΘ4-Η9Ρ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00640ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω9ΧΦΟΕΘ4-745 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00639ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 78ΧΞΟΕΘ4-8ΣΥ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00638ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΜΚ6ΟΕΘ4-Υ06 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00637ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΔ6ΟΟΕΘ4-ΛΥ2 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00635ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω5ΒΥΟΕΘ4-ΞΗΝ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 00636ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης Δημοτικής Χορωδίας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 9Ξ21ΩΗ9-4ΛΟ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41295ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για το συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 61ΑΓΩΗ9-Μ9Ω 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41245ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300/2019 Απόφασης του ΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe , ως προς το κόστος και τη διάρκεια συμμετοχής ’
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΓ8ΛΩΗ9-Ε63 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41202ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΞΛΩΗ9-ΣΛ9 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41270ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ομάδα Β΄ της υπ’ αριθμ. 16542/6-6-2019 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού {Ομάδα Α: σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2019-2020 και Ομάδα Β: σίτιση ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, έτους 2020}».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΜΝΥΩΗ9-ΨΛ1 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41102ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 67ΟΜΩΗ9-ΛΘΧ 14/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41082ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 5.194