Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΖ 9776, ΤΚΤ 1037 & ΚΗΥ 5454 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΜ 8670 & ΤΚΡ 6478
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ1ΡΑΟΕΘ4-4ΔΟ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 00428ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε εφημερίδες(τοπικές, εβδομαδιαίες, πανελλήνιες) για το έργο «Κατασκευή 22ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 696ΕΩΗ9-ΔΝΧ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22102ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων,2019-2020 & β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, 2020» - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ομάδα Α΄) - ματαίωση της διαδικασίας (ομάδα Β΄) - προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ομάδα Β΄)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 60ΓΧΩΗ9-ΥΦΡ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22084ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς τετρακοσίων εξήντα οκτώ (468) βιβλίων απο το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΟΒΤΩΗ9-0Θ7 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22052ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής διενέργειας – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, προϋπ/σμού δαπάνης 50.048,94 € εκτός του ΦΠΑ. Αριθμ. Διακήρυξης: 17843/18-6-2019
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 7Ζ44ΩΗ9-ΛΜΥ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21985ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 67ΔΗΩΗ9-Ο1Ψ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 22035ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 814/2018 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Μισθολογική επανακατάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν μετατροπής ωραρίου εργασίας μειωμένης σε πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 87 του άρθρου του Ν. 4493/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31.7.2017
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΑΧΩΗ9-65Ω 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21878ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση της αριθμ. 363/2018 απόφασης Δημάρχου ως προς τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων, κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ / Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΕΥΩΗ9-ΣΞΡ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21880ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράταση μετακίνησης υπαλλήλου από το Δήμο Τρικκαίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΝΡΩΗ9-ΓΧΡ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21862ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κωνσταντίνου Στράτου του Αχιλλέα, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ2ΘΩΗ9-Ι2Ω 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19191ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κωνσταντίνου Ρόμπου του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΙΗΩΗ9-3ΚΦ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19190ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιωάννη Ράτζα του Αριστείδη, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΓΝΩΗ9-ΜΓΘ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19189ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βασιλείου Ρακοβίτη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΟΜΩΗ9-5Ο9 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19188ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λαζαρέτας Πουλιανίτη του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ4ΚΩΗ9-ΟΚΨ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19185ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως_Μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ευθυμίας Λιάκα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Φύλαξης, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΧΓΩΗ9-4ΧΚ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19167ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 5.094