Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση εκποίησης άχρηστων μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων («scrap») του Δήμου Τρικκαίων και τον καθορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του προς εκποίηση υλικού.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΨ9ΛΩΗ9-2ΣΞ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2020-21.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΖΧΝΟΕΘ4-ΘΧ1 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 409ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.863,84 m2, στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6Ζ1ΞΩΗ9-8ΘΝ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17990ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΙΚΩΗ9-63Ο 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18330ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΙΟΩΗ9-ΖΧ6 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18310ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.696,11 m2, στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9Β8ΩΩΗ9-Η0Η 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17978ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεση εργασιών για κοπή χόρτων, στα αντλιοστάσια ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΞΞΨΟΕΘ4-5ΡΝ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 380/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση Συντήρηση των πυροσβεστήρων στα γραφεία και τα πάρκινγκ της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 679ΓΟΕΧΤ-ΖΕΘ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 277ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Επισκευαστικές εργασίες σε σχάρα ομβρίων και σε εργαλεία αποχέτευσης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΣΕΨΟΕΘ4-7ΜΦ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 408ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Τρικκαίων κατά της αριθμ. 171/ 2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων ( ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών ) και της « ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ » με το διακριτικό τίτλο ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6820ΩΗ9-78Λ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18244ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Η0ΠΟΕΘ4-7ΕΤ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 407ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΠΜΩΗ9-6ΦΚ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Δ/230ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων –, συνολικού προϋπ/σμού 253.811,38 € συμπ/νου του ΦΠΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡΕ0ΩΗ9-219 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 17928ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ιστοσελίδα-Domain name
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ω6ΔΗΟΕΧΤ-ΓΗ1 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 276ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων σε υπαλλήλους του Δήμου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΗ9-ΧΕΦ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 18082ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 5,360