Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡ/ΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΡΡΒΟΕΘ4-91Ψ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00296ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω7ΨΦΟΕΘ4-ΞΛ6 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00295ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΘΥΜΟΕΘ4-ΙΒΤ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00294ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 665ΦΟΕΘ4-ΛΛΜ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00306ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΨΦΑΟΕΘ4-Ρ32 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00305ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΙ7ΟΟΕΘ4-Ζ15 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00304ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Λ71ΟΕΘ4-ΧΥΡ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00303ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΞ0ΞΟΕΘ4-Ο2Ε 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00301ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2019
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΙΖ3ΟΕΧΤ-ΦΗΞ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 244ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΦΗΝΟΕΧΤ-ΥΗΚ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 243ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
για ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ (ΓΕΝΕΣΙ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ,ΚΟΡΗ)ΚΑΙ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ (ΚΑΛΟΝΕΡΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 7ΜΡΓΟΕΘ4-ΕΚΕ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00302ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aίτηση του Προέδρου κ.Τσιόγκα Βασίλη του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Μορφωτικού Συλλόγου ‘H ΓΑΛΗΝΗ’ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω49ΧΩΗ9-Τ12 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14236ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΦΟΡΟΣ Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΥΨ1ΟΕΧΤ-Σ9Σ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 242ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΣ8ΙΟΕΘ4-1ΩΙ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00293ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 2018
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ4ΚΨΟΕΘ4-0ΑΤ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 00292ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 5.048