Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα στον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΩ11ΩΗ9-ΟΝ9 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43735ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραχώρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Διποτάμου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 62Λ5ΩΗ9-ΡΨΓ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43728ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα στην εταιρεία Μάτζικον ΙΚΕ"
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6Ψ7ΧΩΗ9-Η5Τ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43703ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ Νο6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 65ΦΠΟΕΘ4-ΜΤΛ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 720ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΚΑΤΑ ISO 17025
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 62ΘΜΟΕΘ4-ΟΡ5 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 719ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2592/27-07-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 944ΙΟΕΘ4-ΓΟΦ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 718ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διόρθωση της αριθμ. 79/2021 απόφασης της Κοινότητας Τρικκαίων με θέμα : «Έγκριση άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου σε κατ/μα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» (ως προς τη διεύθυνση του καταστήματος)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΒΩΔΩΗ9-Υ2Σ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43620ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Μπασιάκα Ιωάννη, ως εκπρόσωπο της εταιρείας «COFFE GOLDEN STREET OE» –«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» – Βασ. Τσιτσάνη 60
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΣ1ΓΩΗ9-Ε0Ε 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43619ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Δήμου Τρικκαίων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ10ΩΗ9-3ΣΧ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41511ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας χειμερινών ειδών ένδυσης προσωπικού της ΔΕΥΑΤ έτους 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΗΓΥΟΕΘ4-ΓΦΑ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 151ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ PE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 60ΚΣΟΕΘ4-ΒΥΩ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 717ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 10-5/2021 ΕΩΣ 9-10/2021
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Θ5ΖΟΕΧΤ-9ΙΓ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 455ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση για τη μείωση εγγυήσεων εκτελεσμένων εργασιών (ανάληψης δεκάτων) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ1ΩΕΟΕΘ4-ΙΣΧ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3630ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω1Ψ4ΟΕΘ4-ΖΡΒ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 792/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ13ΗΟΕΘ4-ΓΣ7 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 716ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 5,731