Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΣ8ΩΗ9-ΨΚΓ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29756ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση της αριθ.116/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων με θέμα: "Καταβολή περιβαλλοντολογικού κόστους και του Κόστους Πόρου του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019"
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΣ9ΑΩΗ9-ΤΦΒ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29112ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Καρυές (αριθμ. 150/2020 ΑΔΣ).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΝ7ΞΩΗ9-Χ2Ρ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29008ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη Απόφασης - Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6Ε8ΠΩΗ9-Φ4Σ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28636ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετεγκατάσταση και Αύξηση της Δυναμικότητας του ΚΔΑΠ "Ο ΣΤΑΘΜΟΣ". Ίδρυση και λειτουργία ενός νέου Βρεφικού Σταθμού (αριθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΘΑ6ΩΗ9-Ζ3Λ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28178ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΩΗ9-Χ5Π 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29598ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΣΤΩΗ9-Ι77 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29597ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της αριθμ. 382/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: "Τριμηναία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού Έτους 2020-Β΄Τρίμηνο".
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 67ΟΘΩΗ9-2Φ4 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29041ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-9659
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ6ΚΣΟΕΘ4-ΨΙ7 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 582/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΗ49ΟΕΘ4-ΦΛ8 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 581/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΚΧΩΗ9-ΚΒ6 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29583ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΡΙΖΩΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΗ6ΤΟΕΘ4-ΗΥΟ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 580/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ΦΠΑ Αυγούστου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΞΩΧΟΕΧΤ-ΙΟΣ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 461ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Γαρδικάκι» (αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΙΙΞΩΗ9-Ι3Ω 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29002ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Ριζαριό (αριθμ. 147/2020 ΑΔΣ).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΥΧΠΩΗ9-Ζ05 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28712ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 5,428