Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΧΩ3ΟΕΘ4-3ΙΟ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 122/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9826ΟΕΘ4-Θ65 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 121/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (CITROEN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΝ 5816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΚΗΖΟΕΘ4-1Χ8 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 120/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ(PEUGEOT) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ TKZ 9828
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΚΗΡΟΕΘ4-ΠΔΓ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 119/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσίας εργασιών με χρήση καλαθοφόρου και χρήση σχοινιών, κοπής μεγάλων δένδρων που εγκυμονούν κίνδυνους στο χώρο του Ζωολογικού Πάρκου και στο χώρο του πάρκου του Αγίου Γεωργίου.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΑΙ7ΟΕΧΤ-990 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 152ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΔΞΤΟΕΘ4-ΣΩΔ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 215ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μεταλλικών ποδηλατοστατών για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΨΗΞΟΕΧΤ-ΚΜ7 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 151ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ06ΩΟΕΘ4-ΥΗ7 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 219ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΑΝΗΩΗ9-ΓΔΟ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9044ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Ζ2ΩΗ9-ΘΙ1 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9042ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΗΗΩΗ9-Ψ8Π 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9039ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΠΩΩΗ9-ΝΕ9 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9038ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Τ7ΩΗ9-73Χ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9045ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΜΒΩΗ9-ΡΨΦ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9037ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 931ΣΩΗ9-ΙΗΙ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9030ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 6 6.566