Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΎΔΑΤΟΣ 2023
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΑΩΧΟΕΘ4-ΞΟ6 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 441ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κας Σταμπολίδη Αφροδίτης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» – Καλαμπάκας 53
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΝΟΡΩΗ9-ΔΘΕ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27783ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Βούτη-Βούκια Αποστόλου ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΒΟΥΚΙΑΣ-ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» – «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» – 25ης Μαρτίου 13
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΕ5ΖΩΗ9-ΜΨΜ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27781ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε εξωτερικό χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία IVY
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΗΡΝΩΗ9-7Δ4 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27779ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΡΓΟΟΕΘ4-Τ1Κ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 440ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΞΟΩΟΕΘ4-ΓΒΥ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 439ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαρίας Αντωνίου του Γεωργίου και της Μαγδαλινής και Δημητρίου Αντωνίου του Γεωργίου και της Μαγδαλινής, στην περιοχή «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΞ8ΕΩΗ9-ΒΡΦ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27771ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων για τα έτη 2023 και 2024
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω8ΡΜΟΛ91-0ΞΕ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 69ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση προμήθειας ειδών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝΚΒΟΛ91-ΖΝΒ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 68ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αλλαγή επιβλεπόντων Μηχανικών για το έργο με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 2023
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΠΥΩΗ9-Ρ2Φ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 27718ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων” για τα έτη 2023 και 2024
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΩΞΕΟΛ91-ΜΡΡ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 74ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση προμήθειας ειδών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΞΑΑΟΛ91-ΞΩ4 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 73ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΔΨΦΟΕΘ4-ΖΝΘ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 334/2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΥΡΩΟΕΘ4-ΦΗΔ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 333/2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΕΗΦΟΕΘ4-0Σ3 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 332/2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 6.315