Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός Μελών-Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΟΑΚΑ για τα έτη 2007-2008
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 18-2007ΑΔΣ
Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ. Κ2 Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται έμπροσθεν εργατικών κατοικιών στον οικισμό Λεπ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 420-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ. 323α/2004 ΑΔΣ περί συγκρότησης του Δ. Σ. του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 19-2007ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής εγγυήσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά & επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης......
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 421-2006ΑΔΣ
Ορισμός Μελών-Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ για τα έτη 2007-2010
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 20-2007ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσού 146,74 € από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. Καραούλη Αλεξάνδρου ως....
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 422-2006ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) τακτικού & ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Δ. Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης για τη διετία 2007-2008
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 21-2007ΑΔΣ
Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, Δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο-οβελιστήριο) από τον μισθωτή.....
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 423-2006ΑΔΣ
Ορισμός νέων μελών της Αστικής Εταιρείας Διαχείρισης του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 22-2007ΑΔΣ
Τροποποίηση των αριθ. 47/2002 & 214/2003 ΑΔΣ «Περί αναπροσαρμογής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα & εμπορεύματα για.........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 424-2006ΑΔΣ
Ορισμός τριών (3) μελών για το Δ.Σ. του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 23-2007ΑΔΣ
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για εκθέσεις αυτοκινήτων εμπορικές εκθέσεις, πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν κλπ για το οικ......
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 425-2006ΑΔΣ
Εκ Νέου Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.240 & 243 του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 25-2007ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 437/1999 ΑΔΣ «Περί αναπροσαρμογής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από κάδους, μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης..........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 426-2006ΑΔΣ
Ορισμός μελών για τα Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων – Εκλογή Προέδρων και Αντιπροέδρων για τα έτη 2007-2010
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 25α-2007ΑΔΣ
1 4.553 4.554 4.555 4.556 4.557 4.729