Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση απόδοσης 2.892.712,16 € οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 21-2006ΑΔΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης Αναθεώρησης Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 22-2006ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεων που στρέφονται κατά της προκήρυξης της μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 23-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ. 48/1997 ΑΔΣ ως προς την εξουσιοδότηση υπογραφής των Συμβολαίων από τον κ. Δήμαρχο
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 24-2006ΑΔΣ
Έγκριση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης στο Δήμο Τρικκαίων εισφοράς γης του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ιδιοκτητών Λεωφορείων 17ου......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2006ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Σωτηρίου Γ. Παρθένη στην Οδό Φλεγίου – Ισχ...
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2006ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρικκαίων «Μουσείο Δημήτρη & Λέγκως Κατσικογιάννη»,Οικ.έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αρίθ. 20/2003 ΑΔΣ - Ορισμός μελών για το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αρίθ. 21/2003 Α.Δ.Σ. – Ορισμός μελών για το Δ.Σ. του OAKA
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2006ΑΔΣ
Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 30-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Τρικάλων οικ. έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 31-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΚΤΕΤ οικ.έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 32-2006ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.500,00 € από Νομαρχιακή Αυτ/ση στον Δήμο Τρικκαίων για το έργο «Βελτίωση –Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων κλ......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 33-2006ΑΔΣ
Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων για αγορά δεσμευμένου ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευαγγελίας Χρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 34-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ. 3/2006 ΑΔΣ περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την «Εν΄.....
Δημοτικό Συμβούλιο 10/10/2006 Αρ. Αποφ.: 35-2006ΑΔΣ
1 4.940 4.941 4.942 4.943 4.944 5.069