Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους υλικών και εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΙΥΩΗ9-4ΞΛ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 28942ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή υπηρεσίας βραχυχρόνιας μίσθωσης οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας δίαρκειας ενός έτους
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9ΛΤΓΟΕΧΤ-1ΒΤ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 250ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΡΥΜΟΕΘ4-1Χ4 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 374ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Λ8ΩΟΕΘ4-ΑΞΡ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 373ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΠΠΣΟΕΘ4-5ΣΟ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 321/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Κ2ΥΟΕΘ4-9ΥΠ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 320/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΓΥΟΟΕΘ4-56Φ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 372ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΗΧΘΟΕΘ4-ΗΑΡ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 371ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 977ΡΩΗ9-Δ9Γ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 28624ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ01ΨΩΗ9-ΗΘΖ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 28610ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών της ανακοίνωσης αριθμ. πρωτ. 26437/09.05.2024 - ΑΔΑ: 9733ΩΗ9-ΒΑ9) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΧΣΩΗ9-ΔΩ9 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 28335ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΒΗΣ".
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΤΓ0ΟΕΘ4-9ΣΩ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1808ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 10ης απομείωσης εγγυήσεων εκτελεσμένων εργασιών (ανάληψης δεκάτων) του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ρ4Η0ΟΕΘ4-ΔΚ5 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1870ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 10ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΗΔ8ΟΕΘ4-4ΒΛ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1553ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση : Α. Της αριθμ. 32/2023 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Παληοκάστρου 2023-2024» Β. Της προσφυγής στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης Γ. Των όρων της πρόσκλησης Δ. Του καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Παληοκάστρου 2023-2024», προϋπολογισμού μελέτης : 74.400,00 € (με ΦΠΑ), στο πλαίσιο της διαδικασίας απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021) και τις διατάξεις του Ν. 5027/2023, ιδιαίτερα το άρθρο 42, παρ. 9.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΧ2ΩΗ9-ΡΘ5 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 28587ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 3 4 5 6 7 6.632