Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ανανέωση σύμβασης υπηρετούντος προσωπικού στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022 -2023
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΗΑΩΗ9-Κ9Ρ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 40220ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός υπευθύνου του Γραφείο Βρεφικού Σταθμού «Το κίτρινο μπαλόνι».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΞΨΑΩΗ9-1Α6 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42970ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός υπευθύνου του Γραφείο Βρεφικού Σταθμού «Το τρενάκι».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΔΨΩΗ9-ΤΧ9 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42969ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 251 / 2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (ΑΔΑ: ΨΔ0ΑΩΗ9–Τ5Χ) ως προς το πρόσωπο του Δημάρχου Τρικκαίων το οποίο εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των δύο (02) Συμβάσεων των Ειδικών Δεσμευμένων Λογαριασμών (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014», εκ νέου τροποποιημένες ως προς το άρθρο 4 αυτών, σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος τους έως 27–02–2026.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 64ΩΔΩΗ9-ΓΙΘ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42796ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7323.0004).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΡΤΗΩΗ9-ΓΗ0 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42759ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΣΕΑΩΗ9-Ι58 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42758ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΘΗΩΗ9-10Μ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41682/2023ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9ΘΥΓΩΗ9-7ΙΑ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42753ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΡΟΟΒΩΗ9-7ΘΕ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42706ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΩΕΩΗ9-ΧΤ3 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42581ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΞΤΡΩΗ9-152 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 42702ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αδρανούς υλικού 3Α για τις ανάγκες των πάρκινγκ της επιχείρησης .
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΝΓΣΟΕΧΤ-ΩΣΙ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 667ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των δομών της εταιρίας.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΡΣΞΟΕΧΤ-0Λ2 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 666ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΗ έξοδα φωτοβολταϊκού εως 31/08/2023
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9ΤΦ9ΟΕΧΤ-6ΥΕ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 657ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή υπηρεσιών κατασκευής φρεατίου αποχέτευσης στον περιπατητικό διάδρομο Αθλητικού Πάρκου Σωτήρας
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Μ63ΟΕΧΤ-ΖΑΣ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 665ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 3 4 5 6 7 6.434