Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ζωολογικού Κήπου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 12/10/2006 Αρ. Αποφ.: 97-2006ΑΔΣ
Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Σύνδεσης των Οδών Σατωβριάνδου - Κουτσούφλιανης στον Ληθαίο Ποταμό
Δημοτικό Συμβούλιο 12/10/2006 Αρ. Αποφ.: 98-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων & την συμμετοχή της ΔΕ.ΚΟ.ΜΕ. Τρικάλων: α) Στον τομέα της Κ......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/10/2006 Αρ. Αποφ.: 99-2006ΑΔΣ
Έγκριση κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται οι Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του...
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 51-2005ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσού 1.753,52 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από εισφορά γης σε χρήμα Δεξιά οδού Καλαμπάκας
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 52-2006ΑΔΣ
Εγκριση Διαγραφής ποσού ως αχρεωστήτως Βεβαιωθέν
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 53-2006ΑΔΣ
Έγκριση κατάστασης οφειλομένων τιμολογίων παρελθουσών ετών
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 54-2006ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Αργυροπούλου Ελένης στο Brasov της Ρουμανίας
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2006ΑΔΣ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων και παραγραφή κλήσεων της Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2001-2002-2003
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 57-2006ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων οδών Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 58-2006ΑΔΣ
Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή Υπόγειου PARKING στην πλατεία Δικαστηρίων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 59-2006ΑΔΣ
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδικές αρτηρίες του Συνοικισμού Καρυές
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 60-2006ΑΔΣ
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων αριστερά οδού Καρδίτσης (από τις φυλακές μέχρι τη Γέφυρα Καρδίτσης)
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 61-2006ΑΔΣ
Κατ’ αρχήν απ’ ευθείας αγορά του ακινήτου & οικοδομής ΣΟΑ έμπροσθεν Δικαστηρίων – Αποδοχή τιμήματος
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 62-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αρίθ.12/2003 ΑΔΣ «Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ –Ορισμός αναπληρω- ματικού μέλους -ως Δημότη- για το Δ.Σ.της ΔΕΥΑΤ......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/10/2006 Αρ. Αποφ.: 63-2006ΑΔΣ
1 5,130 5,131 5,132 5,133 5,134 5,263