Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση παράτασης περαίωσης της από 66/2006 ΑΔΣ-, Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΥΑΤ-ΔΕΚΤΕΤ με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών.......
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 305-2007ΑΔΣ
Έγκριση Παραχώρηση της χρήσης του αριστερού κτιρίου της ΑΓΡΕΞ για χρήση αποθήκης αμαξοστασίου, αίθουσας προσωπικού συνεργείων κλπ.............
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 306-2007ΑΔΣ
«Αναβολή συζήτησης του θέματος «Έγκριση της αριθμ.22/2007 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ Τρικάλων «Περί Παραχώρησης κατά χρήση Δημοτικών........
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 307-2007ΑΔΣ
Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ.έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 308-2007ΑΔΣ
Ορισμός Ορκοτών Ελεγκτών στη ΔΕΚΑ Τρικάλων για τον διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 1/1-31/12-2007 & 1/1-31/12-2008
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 309-2007ΑΔΣ
Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Πεπραγμένων χρήσης 2006 της ΔΕΠΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 310-2007ΑΔΣ
Έγκριση Ισολογισμού οικον. έτους 2006 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων (ΔΕΥΑΤ)
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 311-2007ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί «Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΤΕΔΚ για την εφαρμογή......
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 312-2007ΑΔΣ
Έγκριση επιβολής προστίμων για αφισσορρύπανση
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 314-2007ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑ Τρικάλων & ΔΕΚΤΕ Τρικάλων για την στήριξη του γραφείου Ε.Π. «Κοινωνία.......
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 315-2007ΑΔΣ
Έγκριση καταγραφής και κατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης mobi..............
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 316-2007ΑΔΣ
«Αναβολή συζήτησης του θέματος «Παραχώρηση της χρήσης Δημοτικής Έκτασης στο Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων για την προσωρινή στάθμευση των...........
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 317-2007ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της Τροποποίησης Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. Χαρ. Τρικούπη-Κανάρη-Δεληγιώργη-Βούλγαρη, με την επέκταση του μήκους του πεζ............
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 318-2007ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσού 1395,70 Ευρώ ως εκ παραδρομής βεβαιωθέν σε βάρος της Δήμητρας & Κωνσταντίας Τασιοπούλου
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 319-2007ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου Αθ. Μπαλαμώτη επί της οδού Πύλης λόγω κατεδάφισης
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 320-2007ΑΔΣ
1 5,135 5,136 5,137 5,138 5,139 5,360