Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Τρικάλων οικ. έτους 2007
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 458-2006ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου οικ. έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 387-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΚΤΕΤ οικ. έτους 2007
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 459-2006ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛ........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 388-2006ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ. 402/2005 ΑΔΣ των άρθρων 3 & 4 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΠΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 460-2006ΑΔΣ
Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2006-Καθορισμός αμοιβής αυτών
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 389-2006ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ. 525/2005 ΑΔΣ των άρθρων 3 & 4 της Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων , ΔΕΥΑ Τρικάλων....
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 461-2006ΑΔΣ
Έγκριση Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Τρικκαίων από μισθώματα (ενοίκια) βάσει του Ν. 3491/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 390-2006ΑΔΣ
Έγκριση της υπ’αριθ.45/2006 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ περί «Αναπροσαρμογής των τιμολογίων των Πάρκινγκ
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 462-2006ΑΔΣ
Έγκριση Διαγραφής ποσού 2.188,47 € από τους χρηματικούς καταλόγους του Δ. Τρικκαίων του Τσιαμπαλή Δημητρίου του Βασιλείου λόγω μη ένταξης........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 391-2006ΑΔΣ
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων για την διαφήμιση στην ΔΕΚΑ Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 463-2006ΑΔΣ
Μετατόπιση Πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδού Αρριανού- Καθορισμός θέσεων
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 392-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την στήριξη και οργάνωση της Υπηρεσίας Πρασ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 465-2006ΑΔΣ
Αποδοχή προέγκρισης επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης Σφαγείου με φορέα επένδυσης τον Δήμο Τρικκαίων- Ενέργειες υλοποίησης επενδυτικού σχ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 393-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικών ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 14/02/2007 Αρ. Αποφ.: 468-2006ΑΔΣ
1 5,154 5,155 5,156 5,157 5,158 5,334