Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αναβολή επανεξέταση και αυτοψία για το θέμα γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίηση του Ρ.Σ. στο Ο.Τ. Γ. 968 Α & Ο.Τ.Γ. 989 στην Π.Ε. ΠΥΡΓΕΤΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2004ΑΔΣ
Αναβολή θέματος προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δημητρίου Σωτ. Παπαδημητρίου στις Καρυές. Να γίνει συνολική ρύθμιση όλων .....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενη Δημοτική έκταση στην ιδιοκτησία Παύλου Αθανασάκη στην Π.Ε. Γέφυρα Πάσχου ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Μητρούσια & Ευθ.Γκάτη στο Ο.Τ. Γ 1351 Π.Ε. Μπάρα-Αλ.Μπάρα.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 30-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή ιδιοκτησίας Αθηνάς χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 31-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 124,18μ2 στην ιδιοκτησία Νικ. Στ. Παλάτου στα ΚΟΥΤΣΟΥΜΥΛΙΑ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 32-2004ΑΔΣ
Έγκριση Πραγματοποίησης προσλήψεων για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Προσωπικού Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 33-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή Αίθουσας Ενδυνάμωσης Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 34-2004ΑΔΣ
Συγκρότηση Επιτροπής επίβλεψης εφαρμογής προγράμματος (περισυλλογή καταγραφή κλπ) αδέσποτων σκύλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 35-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –3.587,84 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 37-2004ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 38-2004ΑΔΣ
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ενοικιάσεως του δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι αυτεπιστ..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 39-2004ΑΔΣ
Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Σχολείων του Δήμου οικ. έτους 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 40-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσλήψεων τακτικού προσωπικού βάσει της αριθμ.25375/19-6-02/εγκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 41-2004ΑΔΣ
1 5.154 5.155 5.156 5.157 5.158 5.160