Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Επιστροφή ποσού στο ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 199-2006ΑΔΣ
Έγκριση Δαπανών για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου οικ.έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 202-2006ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων, για προσκυρούμενη & ρυμοτομούμενη δημοτική έκταση στην ιδιοκτησία Αδελφών Καραθανάση........
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 204-2006ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Σωτηρίου & Ελένης Αργυροπούλου βάσει της αριθμ. 1/2001 Πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού αποζημιώσεων
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 205-2006ΑΔΣ
Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Βησσαρίωνα Μανίκα του Κων/νου με Δημοτικό Οικόπεδο
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 206-2006ΑΔΣ
Απόρριψη των ενστάσεων που στρέφονται κατά της με αριθ. 102/2006 ΑΔΣ περί «Γνωμοδότησης υπέρ της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με διαπλά.....
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 207-2006ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Θανασάκη Γεώργιο του Παναγιώτη με Κ.Α. 070903....
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 208-2006ΑΔΣ
Αναβολή περί Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης με την αναγνώριση-επιβολή πεζοδρόμων μεταξύ των οδών Κορωνίδος & Ιάσωνος.
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 209-2006ΑΔΣ
Αποξήλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος Στα λυόμενα των Τσιγγάνων στους οικισμούς Ράξα & Κηπάκι Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 210-2006ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ. 132/2005 ΑΔΣ .-Έγκριση των αντικειμενικών αξιών οικ. έτους 2006, ως τιμή μονάδας για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 211-2006ΑΔΣ
Παραχώρηση Δωρεάν της χρήσης Δημοτικής Εκτασης στο Πρότυπο Φυτώριο Ποδοσφαίρου Απόλλων 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 212-2006ΑΔΣ
Έγκριση αποκατάστασης ιδιοκτησίας Γάλλου πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής περιοχής Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 213-2006ΑΔΣ
Αναβολή περί Επιβολή ρυμοτομίας επί των Δημοτικών οικοπέδων 124 & 125 εντός του Ο.Τ. 31 του οικισμού Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 214-2006ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της γενικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρικκαίων»
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 215-2006ΑΔΣ
Ορισμός του Αντιδημάρχου κ.Παπαστεργίου Δημ. ως μέλος της επιτροπής Ηρώου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυών (153/2006 ΑΔΣ)
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2006 Αρ. Αποφ.: 216-2006ΑΔΣ
1 5,209 5,210 5,211 5,212 5,213 5,360