Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων & Δήμου Τρικκαίων για την αποκατάσταση της στέγης από ΕΛΛΕΝΙΤ με....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 264-2004ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου στο Άμπερκ και Νυρεμβέργη της Γερμανίας
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 265-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.200,00 € από Νομαρχιακή Αυτ/ση για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων (Αύλειου Χώρου)Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 266-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ.Ετους 2004»
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 267-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –19.861,64 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 268-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης (24.960,40 €) οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 269-2004ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής ποσού (λόγω δικαστικής απόφασης ) στην Κ/Ξ ΔΗΜ.ΜΑΚΡΗ -ΓΕΩΡ.ΤΣΙΝΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 270-2004ΑΔΣ
Έγκρισης επανάληψης δημοπρασίας της μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κοινόχρηστο χώρο παρά του Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 271-2004ΑΔΣ
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Βασ. Καλλιάγρα περί μεταφοράς της επιχείρησης του, από εσωτερικό Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 272-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ για Δημοτικά τέλη
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 273-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 274-2004ΑΔΣ
Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων (Γυναικών) στην συνδιάσκεψη αιρετών Γυναικών Τ.Α.το Νοέμβριο στην Αθήνα-Εγκριση για τη συμμετοχή.....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 275-2004ΑΔΣ
Έγκριση Σύστασης υπεργολαβίας και αποδοχή υπεργολάβου για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ» μεταξύ του αναδόχου του έργου ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κ....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 276-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στοιχειωδών προπονητικών εγκαταστάσεων της απαραίτητης υποδομής & αποδητηρίων για την εγκατάστ.
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 277-2004ΑΔΣ
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 278-2004ΑΔΣ
1 5,335 5,336 5,337 5,338 5,339 5,360