Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικών Εκτάσεων στην Πολ.Ενότητα «ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ» & στα Ο.Τ.Γ.493 στις ιδιοκτ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 223-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί γνωμοδότησης για την τροποποίηση Αρτιοτήτων οικοπέδων του τομέα Α & Β στο Παραδοσιακό τμήμα Βαρουσίου Τρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 224-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης επί του θέματος «Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης με την επιβολή κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ.Γ1428 Π.Ε.....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 225-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπερ της Τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή (Αγία Μονή ΙΙΙ-Γαρδικάκι) με κατάργηση τμήματος πεζοδρόμου στο Ο.Τ. Γ 680 ....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 226-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης του έργου: «Αθλητικό Κέντρο Σεισμοπλήκτων Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού δαπάνης 145.533,00 €.
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 227-2004ΑΔΣ
Έγκριση μέτρων για τις πέργολες και προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την μορφή της οδού Ασκληπιού
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 228-2004ΑΔΣ
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού Καταστήματος –Ψησταριά-,που βρίσκεται στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κιτριλάκι).....
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 229-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μετατόπισης Στάσεων Λεωφορείων Αστικής & Υπεραστικής Συγκοινωνίας
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 230-2004ΑΔΣ
Έγκριση αιτήσεως Χρήστου Πολύζου περί διαγραφής προστίμου 500.000 δραχμ.( 1.467 Ευρώ) για αυθαίρετης κατασκευής
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 231-2004ΑΔΣ
Έγκριση διαμόρφωσης νησίδας επί της οδού Κλειδωνοπούλου, στο ύψος του Ξενοδοχείου «ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 232-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου –ΚΑΠΗ – ΔΕΚΟΜΕΤ, για την λειτουργία κοινωνικής Μέριμνας
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 233-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού (100,19 €)ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από τον Δήμο για έκδοση οικοδομικής αδείας
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 234-2004ΑΔΣ
Αναβολή περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 235-2004ΑΔΣ
Έγκριση την απόδοση οφειλών παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 237-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 12/09/2006 Αρ. Αποφ.: 238-2004ΑΔΣ
1 5,358 5,359 5,360 5,361 5,362 5,394