Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β ερ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 127-2004ΑΔΣ
Συμφωνικό μεταξύ Δήμο Τρικκαίων & Ε.Ο.Π. για την λειτουργία του Ποδηλατοδρομίου. -Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 128-2004ΑΔΣ
Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του Μέτρου 5.2«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», Υποπρόγραμμα του ΠΕΠ Θεσσαλίας, σύμ...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 131-2004ΑΔΣ
Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Τρικκαίων-ΔΕΚΟΜΕΤ για την υλοποίηση του έρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 132-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από το ΥπουργείοΥγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσού -20.000,00- Ευρώ. Εξουσιοδότηση του Ταμία για κίνηση.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 133-2004ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 134-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης οφειλών παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 135-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –15.461,66 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 136-2004ΑΔΣ
Περί ορισμού επιτροπής, η οποία θ ασχοληθεί συνολικά με το θέμα της ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 125-2004ΑΔΣ
Έγκριση Αναπροσαρμογής του χρόνου χορήγησης αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με οικοδομικά υλ......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 137-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β ερ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 127-2004ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθ. 328/1997ΑΔΣ παρ.δ για την λειτουργία της Καθημερινής λαϊκής αγοράς και περιφερειακά
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 138-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί προτάσεως του Πανθεσσαλικού Δικτύου Φορέων & Πολιτών κατά των Μεταλλαγμένων με θέμα Ανακήρυξη της Θεσσαλίας......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 139-2004ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Σ.Δ.Τ. στις συνεδριάσεις
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 140-2004ΑΔΣ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολείων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 141-2004ΑΔΣ
1 5,419 5,420 5,421 5,422 5,423 5,438