Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση εξόδων κίνησης αποστολής του Δήμου για την μετάβασή τους στην Αγγλία
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 231-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση έρευνας «Αξιοποίηση Δημοτικών π......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 232-2005ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσού στον Γκουτζιούπα Γεώργιο ως αχρεωστήτως βεβαίωση
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 233-2005ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεων που στρέφεται κατά της αριθμ.90/2005 ΑΔΣ «Γνωμοδότηση υπέρ της επέκτασης ορίων Του χαρακτηρισμένου ως Παραδοσιακού τμ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 234-2005ΑΔΣ
Αναβολή θέματος -Εγκριση αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων (αίτηση Μαρίας Γάκη) για την διάνοιξη της οδού Βλαχάβα-Εγκριση υποβολής....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 235-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.Γ722
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 236-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Κωνσταντίνου & κληρ. Δημ. Λεπενιώτη επί της οδού Μετ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 237-2005ΑΔΣ
Έγκριση αναστολής των οικοδομικών αδειών στον ΑΟΣ Τρίκκη για (1) ένα έτος
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 238-2005ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του συνοικισμού Καρυών του Δήμου Τρικκαίων με την προσθήκη στο.......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 239-2005ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ο.Β.Σ.Δ.Τ.
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 240-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Απολογισμού του ΟΑΚΑ του Δήμου Τρικκαίων οικον.έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 241-2005ΑΔΣ
Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Πεπραγμένων της Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ.έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 242-2005ΑΔΣ
Ορισμός Ελεγκτών στη ΔΕΚΑ Τρικάλων για τον διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 1/1-31/12-2005 & 1/1-31/12-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 243-2005ΑΔΣ
Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκινγκ (ΔΕΠΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 244-2005ΑΔΣ
Έγκριση εξόδων κίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων και Δντή Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, για την μετάβασή τους στην Σουηδία - Βρυξέλες
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 245-2005ΑΔΣ
1 5,435 5,436 5,437 5,438 5,439 5,525